Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-201131950 nr. D

31 950 Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 17 mei 2011

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin1 heeft tijdens haar vergadering van 22 maart 2011 gesproken over de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 maart 2011, in reactie op de commissiebrief van 8 februari 2011 over het wetsvoorstel inzake de Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (31 950, C).

Naar aanleiding hiervan heeft de commissie de minister op 25 maart 2011 een brief gestuurd.

De minister heeft op 17 mei 2011 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin,

Warmolt de Boer

BRIEF AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Den Haag, 25 maart 2011

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG) heeft tijdens haar vergadering van 22 maart 2011 gesproken over uw brief van 9 maart 2011, in reactie op de commissiebrief van 8 februari 2011 over het wetsvoorstel inzake de Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (31 950, C). De commissie heeft besloten dat het wetsvoorstel, waarover zij op 21 december 2010 blanco eindverslag heeft uitgebracht, als hamerstuk kan worden afgedaan.

De commissie concludeert uit uw brief dat de regering de positie van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ZorgOnderzoek Nederland (ZON) niet wenst aan te tasten en dat deze zelfstandige bestuursorganen onafhankelijk blijven bij het nemen van besluiten.

De commissie gaat er van uit dat de regering deze zienswijze van de commissie deelt.

De vice-voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin

H. M. Dupuis

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2011

Bij brief van 25 maart 2011, uw kenmerk 147783.02u, geeft de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin aan dat zij uit mijn brief van 9 maart 2011 over bovengenoemd wetsvoorstel, concludeert dat de regering de positie van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ZorgOnderzoek Nederland (ZON) niet wenst aan te tasten en dat deze zelfstandige bestuursorganen onafhankelijk blijven bij het nemen van besluiten. In antwoord hierop deel ik u mede dat ik deze zienswijze van de commissie geheel deel.

De Tweede Kamer heeft de minister de bevoegdheid gegeven om besluiten van NZa, CBG en ZON te vernietigen. Ik ben geen voorstander van deze bevoegdheid. Zoals ik in mijn brief van 9 maart jl. heb aangegeven, verwacht ik echter dat een en ander in de praktijk geen directe gevolgen zal hebben. Dat is de reden waarom ik het wetsvoorstel toch heb voortgezet.

Ik vertrouw erop uw vraag met het vorenstaande voldoende te hebben beantwoord.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Samenstelling: Werner (CDA), Van den Berg (SGP), Dupuis (VVD) vicevoorzitter, Swenker (VVD), Linthorst (PvdA), Tan (PvdA), Van de Beeten (CDA), Biermans (VVD), Putters (PvdA), Slagter-Roukema (SP) voorzitter, Engels (D66), Thissen (GL), Hamel (PvdA ), Goyert (CDA), Leunissen (CDA), De Vries-Leggedoor (CDA), Huijbregts-Schiedon (VVD), Meurs (PvdA), Ten Horn (SP), Peters (SP), Quik-Schuijt (SP), Kuiper (CU), Lagerwerf-Vergunst (CU), Laurier (GL), Koffeman (PvdD), Yildirim (Fractie-Yildirim), Benedictus (CDA). Flierman (CDA) en Knip (VVD).