Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031936 nr. 733

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 733 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2020

Hierbij reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de second opinion op basis waarvan de Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 is aangepast op het punt van stikstof de Kamer te doen toekomen, alsmede de inputparameters voor de oorspronkelijke en de daarop aangepaste stikstofdepositieberekening (ingezonden 11 maart 2020) (Kamerstuk 31 936, nr. 231).

Het ministerie beschikt niet over deze second opinion in de vorm van een document. Uit reconstructie is gebleken dat dit gezien moet worden als collegiale toetsing, waarbij experts van Arcadis een fout in de stikstofdepositieberekeningen van het vliegverkeer hebben geconstateerd. De bevindingen zijn vervolgens doorgesproken met betrokken adviseurs van ADECS, waarna de fout is hersteld in het addendum stikstofdepositie (MER Lelystad Airport, juni 2014).

In het addendum MER juni 2014 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Correctie op de omrekening van de totale NOx-emissies, in plaats van gram per jaar naar gram per seconde.

  • Juiste optelling van de droge en natte deposities.

  • Uitbreiding van de afbakening van het studiegebied zodat alle relevante emissiebronnen worden meegenomen in de berekeningen.

Bovenstaande verbeteringen leidden tot een bijstelling van de maximale depositiebijdrage in het addendum MER juni 2014. De oorspronkelijke en de daarop aangepaste stikstofdepositieberekening zijn destijds uitgevoerd in het verspreidingsmodel OPS (de voorloper van AERIUS Calculator). Bij deze kamerbrief treft u de verzochte inputparameters van zowel de berekeningen van het deelonderzoek luchtkwaliteit (MER Lelystad Airport, maart 2014) als die van het addendum MER juni 2014 aan1. Ik wijs erop dat de stikstofdepositieberekening in 2018 is geactualiseerd in het kader van de Actualisatie van het MER Lelystad Airport.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl