Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531936 nr. 231

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 231 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 november 2014

In vervolg op mijn brief van 21 oktober jl. (Kamerstuk 31 936, nr. 229) treft u bijgaand aan het definitieve advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie) over het milieueffectrapport (MER) Lelystad Airport1. Dit advies is verschenen op 12 november 2014.

Tevens vindt u in de bijlagen de MER rapporten waarover de Commissie haar advies heeft uitgebracht: het geïntegreerde hoofdrapport, de geïntegreerde achtergronden en de geïntegreerde samenvatting2.

Definitief advies

Zoals uiteengezet in mijn brief van 21 oktober jl. is op advies van de Commissie het MER op een aantal punten aangevuld, met name met informatie die reeds beschikbaar was maar die niet in (het hoofdrapport van) het MER was opgenomen. Slechts ten aanzien van de effecten op nieuwbouwplannen en externe veiligheid van de routevarianten, die al eerder om andere redenen waren afgevallen, is «nieuwe informatie» toegevoegd.

Het aangevulde MER is opnieuw ter advisering aan de Commissie voorgelegd.

In haar definitieve advies is de Commissie positief over het MER. De Commissie is van oordeel dat de eerder geconstateerde essentiële tekortkomingen met de aanvulling zijn weggenomen en dat het MER nu alle informatie bevat voor de definitieve besluitvorming.

De aanbevelingen die de Commissie verder geeft voor het vervolgtraject, zullen worden opgevolgd.

Vervolgproces

Na het algemeen overleg met uw kamer op 26 november, worden het ontwerp luchthavenbesluit, het MER, het definitieve advies van de Commissie en de reactie op de ingediende zienswijzen voorgelegd ter advisering aan de Raad van State.

Na het advies van de Raad kan het definitieve luchthavenbesluit worden vastgesteld en bekendgemaakt en zal de reactie op de zienswijzen openbaar worden gemaakt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl