Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931936 nr. 516

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 516 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2018

Bij brief van 13 juli jl. is uw Kamer geïnformeerd over het gezamenlijke traject van het Rijk, regio en Eindhoven Airport om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019 en specifiek over het gaan uitvoeren van een «Proefcasus Eindhoven Airport» (Kamerstuk 31 936, nr. 513). Mede namens de Staatssecretaris van Defensie informeer ik uw Kamer over de voortgang van het traject.

Proefcasus Eindhoven Airport

In de afgelopen maanden is een plan van aanpak voor de proefcasus opgesteld. In deze «Startnotitie en Aanpak Proefcasus Eindhoven Airport» zijn onder andere het doel en de beoogde resultaten van de proefcasus beschreven en komen ook de aanpak, participatie en communicatie aan de orde (zie bijlage 1 voor de Startnotitie1). Recent hebben Rijk, regio en Eindhoven Airport tijdens een bestuurlijk overleg vervolgafspraken gemaakt over de proefcasus en is gezamenlijk geconcludeerd dat de Startnotitie een vertrouwenwekkende aanpak voor de proefcasus bevat. De betrokken partijen zijn positief over de kansen en mogelijkheden die de proefcasus biedt voor het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport en voor de input die de proefcasus kan leveren voor de totstandkoming van de nieuwe nationale Luchtvaartnota.

Missie

De missie van de proefcasus is om op innovatieve wijze als regio via participatie en overleg met de omgeving (omwonenden en maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden) met het oog op een passende weging van de verschillende belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving.

Daarbij is een viertal kwaliteitsdimensies in ogenschouw te nemen:

  • Kwaliteit van de luchthaven

  • Kwaliteit van de leefomgeving

  • Kwaliteit van de gebiedsontwikkeling

  • Kwaliteit van de participatie

De proefcasus komt niet in plaats van formele besluitvormingsprocedures, maar moet zorgen voor een steviger fundament hiervoor, met meer draagvlak. De Proefcasus zal waar mogelijk ook betrekking hebben op de militaire luchtvaart op de vliegbasis. Ze mag echter geen belemmering vormen voor de uitvoering van militaire taken. Een eventuele groei van het civiele verkeer mag de benodigde ruimte voor militaire operaties op en rond de vliegbasis en de bredere regio niet in de weg zitten.

Verkenner

De proefcasus staat onder leiding van een onafhankelijke en externe verkenner. Na overleg met en met instemming van de Staatssecretaris van Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de randgemeenten vertegenwoordigd door de wethouder van de gemeente Best, en Eindhoven Airport heb ik deze week de heer Van Geel, onder andere voorzitter van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport en voorzitter van de Sectortafel Landbouw & landgebruik in het kader van het Nederlandse Klimaatakkoord, benoemd tot verkenner (zie bijlage 2 voor de opdrachtbrief2). De uitvoering van de proefcasus zal een verantwoordelijkheid zijn van de verkenner. Binnen de contouren van de opdrachtformulering, heeft de heer Van Geel de vrijheid om de proefcasus in te vullen op een wijze die naar zijn overtuiging het beste bijdraagt aan de gevraagde resultaten. Het gevraagde advies zal de verkenner aan mij aanbieden. Ik zal dit advies openbaar maken en tevens aan de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019 vragen om een reactie op dit advies.

Opdracht

Aan de heer Van Geel is gevraagd om per 1 april 2019 de volgende drie hoofdproducten op te leveren:

  • 1. Een zo breed mogelijk gedragen advies dat bouwstenen bevat voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot slimme, duurzame en meer op kwaliteit gerichte luchthaven. Het advies geeft aan op welke wijze concreet invulling kan worden gegeven aan de transitie naar een slimme en duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport en welke maatschappelijke randvoorwaarden ingevuld moeten worden om te beoordelen hoe een kwalitatieve ontwikkeling van de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport op korte en lange termijn gewenst en haalbaar is. Het advies betrekt daarbij de kwaliteit van de participatie, de kwaliteit van de leefomgeving, de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling en de kwaliteit van de luchthaven. Het advies bevat tevens een voorstel voor de vormgeving en implementatie van een permanente overleg- en participatiestructuur met de omgeving bij toekomstige besluitvorming rondom Eindhoven Airport.

  • 2. Een advies dat dient als input voor de totstandkoming van de nieuwe Luchtvaartnota. De proefcasus is daarmee als regionale casus ondersteunend aan de totstandkoming van het nationale luchtvaartbeleid.

  • 3. Indien de resultaten voor het advies onder 1 aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport op de korte termijn (tot 2023, dat wil zeggen tot de herziening van het Nederlandse luchtruim is geëffectueerd), wordt daarbij tevens aangegeven of en zo ja onder welke voorwaarden er maatschappelijke draagvlak is voor een (beperkte) groei van het aantal civiele vliegtuigbewegingen. Bij draagvlak voor (beperkte) groei bevat het advies tevens concrete bouwstenen voor het verdere formele besluitvormingsproces. Daarbij is groei geen uitgangspunt, maar één van de ontwerpvariabelen.

Participatie

Om tot een advies over de ontwikkelrichting van Eindhoven Airport te komen wordt in de proefcasus stevig ingezet op brede betrokkenheid van de omgeving: omwonenden en belangenorganisaties, bedrijfsleven en overheden. De proefcasus zal op een vernieuwende manier de verbinding zoeken met de omgeving. De omgeving wordt uitgenodigd om mee te denken en mee te werken aan de proefcasus. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren in discussiegroepen, ontwerpsessies en interviews. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de kennis die beschikbaar is in de omgeving zoals bij de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport, bewonersorganisaties, het bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties, etc. Het participatietraject zal nog verder worden uitgewerkt.

Een eerste bijeenkomst over de proefcasus zal op 10 oktober in Eindhoven plaatsvinden. Tijdens deze brede «Informatiebijeenkomst Eindhoven Airport» zal informatie worden gegeven over de voortgang van de Uitvoeringstafel en zullen het doel en de aanpak van de proefcasus worden toegelicht. Ook zal een toelichting worden gegeven op de resultaten van de diverse voorbereidende onderzoeken, die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd. Doel van deze onderzoeken was en is om een eerste beeld te hebben van belangrijke aandachtspunten voor de verdere idee- en planvorming met betrekking tot de toekomst van Eindhoven Airport. De resultaten van deze onderzoeken zijn begin september publiek gemaakt via plaatsing op de website van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport (samenopdehoogte.nl), en vormen o.a. bouwstenen voor de proefcasus. Naast de bijeenkomst van 10 oktober zal een ieder via internet in de gelegenheid worden gesteld om naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken vragen, opmerkingen en suggesties te sturen. Ook krijgt een ieder de mogelijkheid om gedurende twee weken te reageren op de Startnotitie die eveneens op de website van de Uitvoeringstafel zal worden geplaatst.

Met de hierboven genoemde aanpak hoop ik dat op innovatieve wijze en met participatie van de omgeving een traject zal worden vormgegeven voor een slimme en duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport. Uw Kamer zal ik na afronding over de resultaten van de Proefcasus Eindhoven Airport nader informeren.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl