Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231936 nr. 113

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2012

Naar aanleiding van het rappel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over mijn toezegging in het algemeen overleg van 19 april 2012 (Kamerstuk 31 936, nr. 112) om de Kamer rond de zomer te informeren over wijzigingsvoorstellen inzake de regulering van de luchthaventarieven van Schiphol (op basis van de evaluatie van de Wet luchtvaart) en om de Luchtruimvisie voor de zomer aan de Kamer te verzenden kan ik u het volgende mededelen.

Evaluatie Wet luchtvaart

Bij brief van 4 april 2012 (Kamerstuk 33 231, nr. 1) is de Kamer geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie van de Wet luchtvaart inzake het onderdeel tariefregulering van Schiphol en het standpunt van het kabinet op hoofdlijnen. Die brief meldt dat het aangekondigde pakket maatregelen verder zou worden uitgewerkt en de Kamer voor de zomer van 2012 over de wijzigingsvoorstellen zou worden geïnformeerd.

De uitwerking van de hoofdelementen die in de brief zijn genoemd is in volle gang, maar zal op sommige belangrijke punten nog niet voor de zomer zijn afgerond. Omdat het bij de uitwerking gaat om een pakket maatregelen die veelal sterk met elkaar samenhangen is het helaas nog niet mogelijk om de Kamer al voor de zomer nader te informeren over de concrete uitwerking van wijzigingsvoorstellen.

Een belangrijk onderdeel dat nog niet kan worden afgerond betreft de uitwerking van de methodiek van de verplichte financiële bijdrage vanuit de niet-luchtvaartactiviteiten. Zoals in de brief van 4 april is vermeld, wordt onderzoek gedaan naar mogelijke methodieken en effecten. Voor de voltooiing van dit onderzoek is het noodzakelijk dat er voldoende duidelijkheid komt over de investeringen van Schiphol in de komende jaren, waaronder de invulling (en financiering) van het zogenaamde Masterplan van Schiphol. Ik verwacht dat hierover de komende zomermaanden de benodigde duidelijkheid komt. Daarna moeten de consequenties worden bezien van dit onderdeel voor andere elementen van het pakket maatregelen. Ik verwacht dat ik de Kamer in oktober kan informeren over de concrete uitwerking van de wijzigingsvoorstellen.

Luchtruimvisie

Bij de aanbieding van het advies van de heer Alders over de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad (31 936 nr. 109) heb ik u geïnformeerd over de start van een voorstudie naar een operationeel luchtruimconcept voor Lelystad. Hierbij heb ik aangegeven dat de resultaten van de voorstudie worden verankerd in het kabinetsstandpunt over het Aldersadvies Lelystad en in de definitieve Luchtruimvisie.

Hoewel bij de inhoudelijke uitwerking van de voorstudie Lelystad veel voortgang is geboekt blijkt het niet haalbaar te zijn om de resultaten van de voorstudie voor eind juni beschikbaar te hebben. Hierdoor is overleg met betrokken partijen over de resultaten van de studie en een goede verwerking van deze resultaten in de Luchtruimvisie vóór het zomerreces helaas niet mogelijk. Ik streef er naar om de definitieve Luchtruimvisie nog in september aan uw Kamer aan te bieden.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma