Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231936 nr. 109

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2012

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Defensie, het advies van de heer Alders1 over de ontwikkeling van de luchthaven in Lelystad. Ik heb dit advies, namens het kabinet, en in aanwezigheid van de deelnemers van de Alderstafel Lelystad vandaag in ontvangst genomen.

Aldersadvies Lelystad

In 2009 is de heer Alders gevraagd om te verkennen welke betekenis Lelystad Airport vanuit een regionaal ruimtelijk-economische visie kan hebben in het accommoderen van de nationale capaciteitsvraag, en of daarvoor in de regio draagvlak kan worden gevonden.

Naar aanleiding van dit verzoek heeft de heer Alders een Tafel voor overleg gevormd. De afgelopen jaren is aan deze Alderstafel Lelystad door vertegenwoordigers van omwonenden, het bedrijfsleven, lokale en regionale bestuurders, de luchtvaartsector, de milieubeweging en de rijkspartijen, onder leiding van de heer Alders, intensief samengewerkt om tot het bijgevoegde advies1 te komen.

Het advies is het resultaat van een zorgvuldig proces met betrokken partijen, met aandacht voor de belangen en posities van de verschillende partijen aan Tafel. Het advies voorziet in een samenhangend pakket aan maatregelen om te komen tot een duurzame luchthavenontwikkeling voor Lelystad Airport. Ik ben de partijen dankbaar voor de geleverde inspanning. Dit advies vormt een belangrijke stap in de selectieve ontwikkeling van de mainport Schiphol en draagt bij aan het stimuleren van de regionale economie in de provincie Flevoland.

Ten aanzien van het luchtruim heb ik met de brief van 30 juni 2011 aan de heer Alders aangegeven dat een verdere ontwikkeling van Lelystad binnen de bestaande kaders mogelijk is, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Desondanks blijven er echter een aantal operationele knelpunten over. Op verzoek en onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Defensie is er samen met de LVNL gestart met een voorstudie naar een operationeel luchtruimconcept voor Lelystad. Uitgangspunt hiervoor is de inpassing van 35 000 tot 45 000 vliegtuigbewegingen. In de voorstudie worden oplossingen voor de operationele knelpunten verkend, inzicht gegeven in de gebruiksmogelijkheden voor een operatie op Lelystad en een indicatieve routestructuur ontworpen.

Inzicht in de operationele mogelijkheden is noodzakelijk om een samenhangende reactie te kunnen geven op het Aldersadvies. De uitkomsten van de voorstudie zullen dan ook in het kabinetsstandpunt over het Alderadvies Lelystad en in de definitieve luchtruimvisie worden verankerd.

Consultatie Luchtruimvisie

Op 2 april 2012 wordt de concept Luchtruimvisie, inclusief concept Beleidsagenda ter consultatie aangeboden aan belanghebbenden en hebben zij 6 weken de mogelijkheid om hierop te reageren. Dit betreft, na de consultatie over de Startnota in april vorig jaar, het tweede consultatiemoment ten aanzien van de Luchtruimvisie. De reacties en inzichten van belanghebbenden uit de consultatie over de Startnota zijn meegewogen in het opstellen van de concept luchtruimvisie. De resultaten van de consultatie over de concept luchtruimvisie zullen worden meegenomen in het opstellen van de definitieve luchtruimvisie.

Ik zal uw kamer hierover te zijner tijd informeren.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.