Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231936 nr. 103

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2011

Mede namens de Minister van Defensie bied ik u het werkprogramma voor het Aldersadvies Eindhoven aan, zoals dat door de heer Alders aan mij ter hand is gesteld1. Met dit werkprogramma wordt uitvoering gegeven aan de afspraken zoals die in het Aldersadvies Eindhoven met betrekking tot de luchthaven Eindhoven zijn gemaakt. Zoals ik u op 1 september jongstleden (Kamerstuk 31 936, nr. 85) heb laten weten is voor de totstandkoming van dit werkprogramma meer tijd nodig geweest dan oorspronkelijk voorzien.

Het Aldersadvies Eindhoven is in het Luchtvaartnota overleg, dat ik op 7 februari 2011 (Kamerstuk 31 936, nr. 71) met uw Kamer heb gehad, door uw Kamer omarmd. Daarbij heeft uw Kamer gevraagd om een voortvarende aanpak. Met het nu voorliggende werkprogramma wordt, zo blijkt ook uit de voortgang op een aantal werkstromen, hieraan invulling gegeven.

In het werkprogramma zijn de verschillende afspraken uit het advies geclusterd tot acht hoofdactiviteiten. Voor elk van deze activiteiten is aan de Alderstafel een portefeuillehouder aangewezen, die samen met andere betrokken partijen de uitvoering binnen het desbetreffende cluster ter hand neemt. Daarbij is voorzien dat in werkgroepen ook partijen zitting hebben die niet direct aan de Alderstafel Eindhoven aanzitten, maar wel belanghebbende zijn bij een specifiek uitvoeringsonderdeel waar de betreffende werkgroep zich op richt. In aanvulling daarop organiseert de heer Alders twee- à driemaal per jaar een «luchthavenpodium», waarbij aan betrokken gemeentebesturen en gemeenteraden, ook van rondom de luchthaven liggende gemeenten, een toelichting gegeven wordt over de voortgang van de werkzaamheden in de verschillende werkgroepen.

Deze initiatieven waarborgen mijns inziens dat voldoende ruimte geboden wordt aan de inbreng van alle belangen en dat deze bijdragen aan het draagvlak voor het Aldersadvies Eindhoven.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.