Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631933 nr. 21

31 933 De rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2016

Tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni jl. is toegezegd een nadere toelichting te geven bij de besteding van het budget voor ontwikkelingssamenwerking via maatschappelijke organisaties. Via deze brief wordt deze toezegging gestand gedaan.

Het kabinet stuurt bij de keuze van haar partners niet op de verdeling van geldstromen over financieringskanalen. Partners worden gekozen omdat ze effectief en efficiënt opereren. Het kabinet hecht wel aan een sterke rol van maatschappelijke organisaties bij de verwezenlijking van de agenda voor hulp, handel en investeringen.

Maatschappelijke organisaties zijn een onmisbare partner bij de uitvoering van het beleid. Enkele thematische programma’s zijn exclusief toegankelijk voor maatschappelijke organisaties, zoals Samenspraak en Tegenspraak, SRGR Fonds, FLOW (Funding Leadership and Opportunities for Women Fonds) en ARC (Addressing Root Causes), alsook het Accountability Fund en het VOICE fonds. Daarnaast zijn er binnen verschillende speerpunten Publiek-Private Partnerschappen die mogelijkheden bieden voor samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, met name de Faciliteit Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid (FDOV) en het Fonds Duurzaam Water (FDW)1.

Het blijft dan ook de ambitie van het kabinet om in lijn met de motie Voordewind/Mulder (Kamerstuk 34 300 XVII, nr. 14) circa 25% van het totale ODA budget via maatschappelijke organisaties te besteden. Sinds vorig jaar neemt het aandeel van de ODA-begroting dat jaarlijks via maatschappelijke organisaties wordt uitgegeven, toe

Zoals aan uw Kamer gemeld in de eerste suppletoire begroting 2016 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking2, wordt in 2016 naar verwachting 22% van het totale ODA-budget via het maatschappelijk kanaal besteed. In 2015 betrof dit aandeel nog 20%. De dalende trend is daarmee gekeerd.

Binnen het ontwikkelingsbudget ligt een aantal uitgaven vast, de zogenaamde toerekeningen. De toerekeningen bestaan uit de kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen, de EU-afdrachten naar ontwikkelingslanden en een deel van de apparaatskosten van Buitenlandse Zaken. De hoogte van de toerekeningen is van invloed op het percentage dat via de kanalen wordt besteed. Het percentage wordt berekend over het totale ODA-budget, inclusief de toerekeningen. Een stijging van de toerekeningen heeft een neerwaarts effect op de percentages voor de kanalen. Wanneer de toerekeningen buiten beschouwing worden gelaten gaat jaarlijks ruim 30% van het ODA-budget naar het maatschappelijk kanaal.

In de tweede suppletoire begroting 2016 wordt uw Kamer opnieuw geïnformeerd over het verwachte percentage voor 2016.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen


X Noot
1

Zie ook Kamerbrief «Voice, Accountability Fonds en deelname van maatschappelijke organisaties aan thematische tenders» (Kamerstuk 33 625, nr. 172), dd 1 juli 2015.

X Noot
2

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkingvoor het jaar 2016 (Kamerstuk 34 485 XVII, nr. 2).