31 933
De rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2009

Graag bied ik u de Beleidsnotitie Maatschappelijke Organisaties: «Samenwerken, Maatwerk, Meerwaarde» aan.1 In «Een Zaak van Iedereen» werd reeds aangekondigd dat het hierin geformuleerde beleid verder zou worden uitgewerkt in deelnotities onder meer voor het particuliere kanaal. Bijgevoegde notitie bevat de nieuwe beleidsrichtingen voor maatschappelijke organisaties. De notitie is breed van opzet en heeft niet alleen betrekking op de organisaties die worden gefinancierd onder het Medefinancieringsstelsel (MFS).

Deze beleidsnotitie is tot stand gekomen na een brede consultatie van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, bedrijfsleven en migrantenorganisaties. In het kader van de beleidsdialoog «Ontwikkeling is verandering» vond in mei 2008 een startbijeenkomst plaats gevolgd door een tweedaagse conferentie in juni met ruim honderdvijftig deelnemers. Tevens werd een digitaal forum met discussiestellingen geopend waar een interactieve dialoog werd gevoerd over moderne ontwikkelingssamenwerking. Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en het Ministerie van Buitenlandse Zaken was verantwoordelijk voor de organisatie en inhoudelijke voorbereiding van de beleidsdialoog.

De uitkomsten van de dialoog hebben hun beslag gekregen in een syntheserapport (bijgevoegd)1 waarin de hoofdlijnen van de dialoog zijn samengevat. Op 6 november 2008 heb ik tijdens een speech voor de deelnemers aan de dialoog aangegeven welke elementen uit het rapport zouden terugkomen in de nieuwe beleidsnotitie voor het particuliere kanaal, waarbij ik tevens de contouren van het nieuwe MFS heb geschetst. In mijn nieuwjaarstoespraak voor maatschappelijke organisaties begin dit jaar ben ik nader ingegaan op de hervorming van het maatschappelijk middenveld.

Bij het opstellen van de beleidsnotitie is tevens gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de evaluaties van het voorbereidings- en beoordelingstraject van het lopende MFS, die in januari 2009 aan de Kamer zijn toegestuurd. Op korte termijn zal ik u tevens de resultaten van de beperkte beleidsdoorlichting van het MFS doen toekomen.

De hoofdpunten van deze beleidsnotitie zijn samenwerking, maatwerk en meerwaarde. Samenwerking omdat synergie en complementariteit van belang zijn om de effectiviteit van de hulpinspanningen te vergroten en er niet in isolement gewerkt kan worden. Maatwerk omdat de lokale context bepalend is voor de werkwijze en rol van maatschappelijke organisaties. En meerwaarde omdat maatschappelijke organisaties een eigenstandige rol te vervullen hebben bij structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Deze aspecten maken onderdeel uit van mijn brede moderniseringsagenda voor ontwikkelingssamenwerking.

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

A. G. Koenders


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven