Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931930 nr. 12

31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 12 Herdruk1
TWEEDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 8 september 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

Artikel I, onderdeel A, artikel 1, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt na «Boek 4» ingevoegd: van het.

2. In het vierde lid wordt na «derde lid» een komma geplaatst.

3. In het vijfde lid vervalt de komma na «Burgerlijke Wetboek».

4. In het zesde lid vervalt de komma na «behandeld als wilsrechten».

II

In artikel I, onderdeel H, artikel 9, eerste lid, wordt na «percentage» telkens een komma geplaatst.

III

Artikel I, onderdeel I, artikel 10, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de komma na «waarbij de erflater» alsmede de komma na «echtgenoot».

2. In het vijfde lid wordt «boek» vervangen door: Boek.

IV

Artikel I, onderdeel J, artikel 11, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, vervalt de komma na «goederen» alsmede de komma na «overeenkomst»en de komma na «deze wet». In het eerste lid, tweede volzin, vervalt de komma na «goederen».

2. In het tweede lid, eerste volzin, vervalt de komma na «goederen» alsmede na «overeenkomst» en na «deze wet». Voorts vervalt de komma in het tweede lid, tweede volzin, na «goederen».

3. In het vierde lid vervalt de komma na «wordt» alsmede na «deze wet».

V

Artikel I, onderdeel S, vierde punt, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zevende lid, wordt na «een onroerende zaak al bedoeld in» een woord ingevoegd, luidende: het.

2. In het achtste lid, vervalt de komma na «afhankelijk».

3. In het twaalfde lid vervalt de komma na «afdeling 4.3».

VI

In artikel I, onderdeel AH, artikel 35c, vierde lid, wordt de komma aan het einde van onderdeel b vervangen door een puntkomma.


XNoot
1

I.v.m. een correctie in de aanhef.