31 923 Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

Nr. 24 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 23

Voorgesteld 27 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, het aanstaande verbod op legbatterijen;

van mening, dat het niet wenselijk is dat eieren uit legbatterijen op de Nederlandse markt verschijnen, nadat Nederlandse kippenhouders zijn overgeschakeld van legbatterijen op diervriendelijker manieren van kippen houden;

verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre een verbod op import van legbatterijeieren en producten daarvan mogelijk is in de Europese Unie, hetzij via een rechtstreeks verbod hetzij via andere belemmeringen;

verzoekt de regering deze mogelijkheden door de Europese Unie in WTO-verband te bespreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Koopmans

Snijder-Hazelhoff

Naar boven