Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931869 nr. 4

31 869
Wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere werknemers indien voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was van werkloosheid van ten minste 52 weken (Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen)

nr. 4
NADER RAPPORT1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 17 februari 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 12 december 2008, nr. 08.003587, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 15 januari 2009, nr. W12.08.0537/III, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Wel heeft de Raad van State in overweging gegeven de bepalingen over de inwerkingtreding in de artikelen III en V met elkaar in overeenstemming te brengen.

Deze redactionele kanttekening van de Raad is overgenomen en in het wetsvoorstel verwerkt.

Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om in het wetsvoorstel een aantal wijzigingen van juridisch-technische aard op te nemen. Onder meer is een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen opgenomen teneinde te regelen dat de financiering van de no-riskpolis en de compensatieregeling voor het overheidspersoneel plaats vindt uit het Uitvoeringsfonds voor de overheid. Verder is het tijdelijke karakter van de regeling in de citeertitel tot uitdrukking gebracht.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.