Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631865 nr. 74

31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2015

In de stemming van 15 oktober 2015 jl. heeft de Kamer haar voorkeur uitgesproken over het zogenoemde focusonderwerp in de jaarverantwoording van het Rijk over 2015 (Handelingen II 2015/16, nr. 15, item 8). De Kamer stelt voor het onderwerp «Tijd voor uitvoering van de hervormingstrajecten die in het jaar 2015 van start zijn gegaan» voor de verantwoording over het jaar 2015 (in mei 2016) als focusonderwerp aan te merken.

Het kabinet zal het voorstel van de Kamer overnemen. Dit betekent dat in de Verantwoordingsbrief van de Minister-President de uitvoering van de hervormingen, die in 2015 van start zijn gegaan, centraal zullen staan. Ook in de departementale jaarverslagen over 2015 zal dit focusonderwerp extra aandacht krijgen.

De Commissie Financiën heeft een evaluatie uitgevoerd naar de behandeling van de begrotingen en jaarverslagen over 2014. Ik sluit mij aan bij de bevindingen van de commissie met betrekking tot de beleidsdoorlichtingen.

De afgelopen jaren zijn zowel op verzoek van uw Kamer als op mijn eigen initiatief wijzigingen in het instrument aangebracht om de verantwoording over het gevoerde beleid te verbeteren. Deze verbeteringen bestaan onder andere uit de 20%-besparingsvariant en het vooraf versturen van de opzet en vraagstelling per doorlichting aan uw Kamer.

Graag blijf ik met alle betrokken partijen, waaronder uw Kamer, in gesprek om te bezien waar en hoe wij gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat dit instrument de aandacht en prioriteit krijgt die noodzakelijk is in het verantwoordingsproces. In het AO van 14 oktober jl. over rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden heb ik aangegeven dat in de beleidsdoorlichting over het begrotingsbeleid aandacht worden besteed aan het functioneren van de beleidsdoorlichtingen. Dit onderzoek zal in 2016 aan de Tweede Kamer worden gezonden. Verder zal ik in de ministerraad de kwaliteit van de beleidsdoorlichtingen bewaken.

De Commissie Financiën constateert dat beleidsdoorlichtingen niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Ik wil graag benadrukken dat de inhoudelijke behandeling door de leden van uw Kamer het cruciale sluitstuk is van een beleidsdoorlichting.

Mede namens de Minister-President,

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem