31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2020

In het AO «Begroten en verantwoorden» van 12 december 2019 heb ik uw Kamer toegezegd om de collega’s van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te vragen een brief te sturen over de planning ten aanzien van het beschikbaar komen van extra comptabele baten-lasteninformatie van de investeringspilots. Daarnaast heb ik toegezegd om te kijken naar de planning van de tussentijdse evaluatie van de maatregelen naar aanleiding van het rapport «Baten en lasten geherwaardeerd»1 van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsels rijksoverheid (AVro). Om te voorkomen dat er drie separate Kamerbrieven worden gestuurd, zal ik namens mijn collega’s van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat de planning van de pilots en de tussentijdse evaluatie in deze brief toelichten.

Planning pilots baten-lasteninformatie

De Tweede Kamer zal de komende periode over de verschillende investeringsprojecten worden geïnformeerd. De informatie zal door de ministeries van Defensie en IenW worden toegezonden, afgestemd met het Ministerie van Financiën. Per pilot zal de Tweede Kamer op twee momenten informatie toegezonden krijgen. De eerste keer ontvangt uw Kamer medio 2020 o.a. een openingsbalans. Bij verantwoording over het begrotingsjaar 2020 (in mei 2021) ontvangt uw Kamer een balans, een staat van baten en lasten en een kasstroomoverzicht, plus toelichting. Op deze wijze kan de waardeontwikkeling van de vier investeringsprojecten inzichtelijk worden gemaakt.

Op basis van de huidige inzichten ziet de planning voor de verschillende pilots er als volgt uit:

Defensie project 1: Midlife update infanteriegevechtsvoertuig CV-9035NL

Dit project is in voorbereiding en bevindt zich conform de DMP systematiek2 in de D-fase. De inschatting is dat in 2020 een D-brief wordt voorzien. Zoals aangegeven in de brief van maart 20193 zal bij de D-brief baten-lasteninformatie worden opgenomen, naast de reguliere financiële informatie die in een D-brief wordt opgenomen. In de verantwoording over het begrotingsjaar 2020 (mei 2021) zal nogmaals de baten-lasteninformatie opgenomen worden.

Defensie project 2: Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen, deelproject voertuig 50-100-150 kN

Dit project is aanbesteed en grotendeels geleverd. Momenteel wordt de baten-lasteninformatie verzameld en zal naar verwachting direct na de zomer aan de Tweede Kamer worden gestuurd. In de verantwoording over het begrotingsjaar 2020 (mei 2021) zal nogmaals de baten-lasteninformatie opgenomen worden.

Infrastructuur en Waterstaat project 1: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

De Tweede Kamer is op 1 oktober 2015 geïnformeerd over het pakket aan geluidsmaatregelen dat zal worden gerealiseerd in het kader van de geluidsproblematiek HSL-Zuid4. Het maatregelenpakket bestaat uit het geluidsabsorberend maken van schermen, het verlengen van schermen en het plaatsen van een nieuw scherm in de gemeente Lansingerland.

Infrastructuur en Waterstaat project 2: A20 Nieuwerkerk a/d IJssel–Gouda

Voor de MIRT-verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel—Gouda is uw Kamer op 11 maart 2019 geïnformeerd over de vastgestelde voorkeursbeslissing5. Deze bestuurlijke voorkeur is gericht op het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op het traject.

Voor beide IenW pilots wordt de informatie aangeboden in de MIRT-rapportage die met Prinsjesdag (september 2020) verschijnt. In de verantwoording over het begrotingsjaar 2020 (mei 2021) zal nogmaals de baten-lasteninformatie opgenomen worden.

Hiernaast zal de Tweede Kamer – indien hier aanleiding toe bestaat – over de algehele voortgang van de pilotprojecten worden geïnformeerd, dan wel bij de reguliere begrotingsmomenten, dan wel zal worden aangesloten bij de voortgangsrapportages van de Operatie Inzicht in Kwaliteit.

Tussentijdse evaluatie

In de Kabinetsreactie6 op het rapport van de AVro heeft het kabinet aangegeven dat – teneinde de komende jaren het verslaggevingsstelsel verder te verbeteren en harmoniseren – in 2020 een evaluatie plaats zou vinden. Aangezien de pilots toen nog niet bekend waren, en de inzichten die de pilots opleveren wel in de evaluatie meegenomen dienen te worden, zal de tussentijdse evaluatie beginnen direct na het afronden van de pilots.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Bijlage bij Kamerstuk 31 865, nr. 93.

X Noot
2

Kamerstuk 27 830, nr. 184

X Noot
3

Kamerstuk 31 865, nr. 130

X Noot
4

Kamerstuk 22 026, nr. 482

X Noot
5

Kamerstuk 29 385, nr. 98

X Noot
6

Kamerstuk 31 865, nr. 107

Naar boven