31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2017

Hierbij stuur ik u de rapportage van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid1. De president van de Algemene Rekenkamer en ik hebben de rapportage ontvangen in antwoord op onze gezamenlijke adviesaanvraag van 6 juli 2016 (Kamerstuk 31 865, nr. 85).

De Adviescommissie adviseert in haar rapportage over de voor- en nadelen van toevoeging van meer baten-lasteninformatie aan huidige wijze van begroten en verantwoorden. Het advies stelt een volgend kabinet in staat om dienaangaande een nadere afweging te maken.

Het huidige demissionaire kabinet legt de rapportage van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid dan ook zonder nadere standpuntbepaling aan u voor.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven