31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 oktober 2018

In haar brief van 5 juni 2018 heeft de Tweede Kamer mij het verzoek gedaan om bij het Financieel Jaarverslag Rijk (FJR) specifiek aandacht te besteden aan de onderbouwing van de ramingen van inkomsten en uitgaven. Graag doe ik in deze brief een voorstel hoe ik dit vorm wil geven in het FJR 2018.

Allereerst schets ik binnen deze brief hoe momenteel met het onderwerp ramingen wordt omgegaan en welke brieven hierover recent naar de Tweede Kamer zijn verstuurd. Vervolgens zal ik toelichten hoe ik dit focusonderwerp verder wil behandelen in het FJR 2018.

Stand van zaken

Ramingen vormen een belangrijke bouwsteen van het begrotingsproces en de begrotingen. De kwaliteit, betrouwbaarheid en onderbouwing van ramingen hebben dan ook continu de aandacht. De Kamer wordt hierover op verschillende manieren geïnformeerd. Naast de algemene toelichtingen in de departementale begrotingen ontving uw Kamer recent meer gedetailleerde analyses over de onderbouwing van ramingen. Zo stuurde ik uw Kamer bij Miljoenennota 2019 het rapport van de visitatiecommissie toetsing raming belasting- en premieontvangsten1 met reactie en op 24 mei jl. een kabinetsreactie met bijbehorende analyse op het rapport niet-belastingontvangsten van de Algemene Rekenkamer2. Ook worden om de transparantie te vergroten en de kwaliteit van de ramingen verder te borgen, met ingang van het Belastingplan 2018 toelichtingen op de budgettaire ramingen van fiscale maatregelen gepubliceerd3. De ramingen worden gecertificeerd door het Centraal Planbureau (CPB). Hierbij geeft het CPB een oordeel over de neutraliteit en redelijkheid van de ramingen en geeft het een inschatting van de onzekerheid ervan.

Voorstel behandeling in FJR

Teneinde het inzicht van de Kamer in de onderbouwing van de ramingen te vergroten stel ik voor om bij het FJR aan te geven op welke wijze ramingen tot stand komen, en dat te illustreren aan de hand van een aantal specifieke casussen aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant van de begroting.

Ik hoop hiermee uw vraag om de onderbouwing van de ramingen van inkomsten en uitgaven als focusonderwerp aan te merken naar voldoening te hebben beantwoord.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raamwerk aan de winkel. Rapport van de commissie Visitatie raming belasting- en premieontvangsten, bijlage bij Kamerstuk 35 000, nr. 2.

X Noot
2

Een nadere analyse van niet-belastingontvangsten, Kamerstuk 34 775, nr. 83.

X Noot
3

Bijlage bij Kamerstuk 35 026, nr. 3

Naar boven