Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031839 nr. 748

31 839 Jeugdzorg

Nr. 748 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 augustus 2020

Uw Kamer heeft mij in de motie Westerveld c.s.1 verzocht om brieven over de voortgang van de sluiting van de Hoenderloo Groep, en daarin expliciet mee te nemen of er voor alle kinderen een passende vervolgplek is geregeld.

Op 24 juli 2020 heb ik u over de stand van zaken op 23 juli 2020 geïnformeerd (Kamerstuk 31 839, nr. 747).

In deze brief informeer ik u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de huidige stand van zaken. Hierbij betrek ik ook het vierde Voortgangsbericht opvolging afbouw Pluryn, locatie Hoenderloo en Deelen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).2

Achtereenvolgens ga ik in op de vervolgplekken, de voortgang in het creëren van nieuwe plekken op andere locaties van Pluryn en de voortgang bij het onderwijs.

Uitgangspunt blijft dat er geen enkele jongere tussen wal en schip gaat vallen. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en gemeenten. De IGJ en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) zien nauwgezet toe op dit proces.

1. Passende en duurzame vervolgplekken

Er verbleven toen in december 2019 de voorgenomen sluiting werd aangekondigd 220 jongeren bij de Hoenderloo Groep. Het overgrote deel van hen is in de afgelopen maanden regulier uitgestroomd omdat hun behandeling conform het behandelplan bij de Hoenderloo Groep was afgerond. De verwachting was dat bij 40 jongeren de behandeling in augustus 2020 nog niet zou zijn afgerond, en er dus vervolgzorg nodig zou zijn. Pluryn heeft mij op 5 augustus 2020 gemeld dat op 6 augustus alle jongeren zijn doorgestroomd naar een passende en duurzame vervolgplek bij Pluryn of naar een aanbieder in de regio van herkomst.

2. Nieuwe plekken op andere locaties van Pluryn

In mijn brief van 24 juli 2020 heb ik u gemeld dat voor een kleine dertig jongeren met zware ASS en hechtingsproblematiek Pluryn nieuwe plekken creëert binnen de organisatie. Deze jongeren zijn niet gebaat bij een behandelcentrum voor kort verblijf zoals de Hoenderloo Groep, maar met een plek waar ze kunnen blijven. De ouders/voogden van 27 jongeren hebben van dit aanbod gebruik gemaakt. Uiteindelijk hebben de ouders van drie jongeren die aanvankelijk naar een nieuwe plek van Pluryn zouden gaan, gekozen voor een plek bij een andere aanbieder.

De IGJ heeft het nieuwe aanbod binnen Pluryn bezocht om de passendheid van deze plekken te onderzoeken. In haar vierde voortgangsbericht concludeert de IGJ dat Pluryn hard werkt om de nieuwe groepen gereed te maken voor de jeugdigen. De inspectie vindt het positief dat Pluryn hierbij de expertise van de Autisme Academie betrekt. De inspectie verwacht dat Pluryn nog enkele aanpassingen in de huisvesting op een aantal locaties realiseert. 22 van de 27 jongeren konden voor of op 1 augustus doorstromen naar hun nieuwe plek. Vijf jongeren stroomden op 6 augustus door toen de intensieve behandelgroep Hechting in De Glind gereed was. Tot die tijd zijn zij op de Hoenderloo Groep gebleven. Pluryn had de IGJ laten weten dat deze vijf jeugdigen al wel bij elkaar in één groep zouden verblijven met het nieuwe team van begeleiders dat meegaat naar De Glind. Tijdens deze overbruggingsperiode heeft de inspectie een voortgangsbezoek aan de Hoenderloo Groep gebracht om zicht te houden op de kwaliteit en continuïteit van zorg in deze periode.

3. Onderwijs

Pluryn is verantwoordelijk om voor alle jongeren een nieuwe onderwijsplek te vinden. Pluryn heeft laten weten dat alle locaties waar jongeren naartoe verhuizen voorzien in onderwijs. Een uitzondering hierop zijn de drie jongeren waarvan ouders uiteindelijk niet hebben gekozen voor een nieuwe plek bij Pluryn (zie onder 2) en die al wel zijn uitgestroomd. Voor deze drie jongeren is het bij Pluryn niet bekend of aanmelding en inschrijving heeft plaatsgevonden. Daarom heeft Pluryn contact opgenomen met behandelaren van de nieuwe zorgaanbieder en met ouders om te stimuleren dat aanmelding en inschrijving z.s.m. plaatsvindt. Als dat is gebeurd kan Pluryn ook voor deze drie jongeren zorgen voor een zorgvuldige overdracht.

De IvhO ontvangt wekelijks Pluryn een update van de overdracht van jongeren naar een vervolgonderwijsplek.

4. Vervolg

De IGJ zal de nieuwe groepen over enkele maanden opnieuw bezoeken om zicht te houden op de geboden kwaliteit en continuïteit van zorg aan deze jeugdigen. De IvhO zal, wanneer het onderwijs na de zomervakantie weer is opgestart, dat eveneens doen om zo zicht te krijgen op de geboden kwaliteit van het onderwijs aan de oud-leerlingen van het Hoenderloo College.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge