Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031839 nr. 727

31 839 Jeugdzorg

Nr. 727 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2020

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die u mij heeft voorgelegd op 3 maart 2020 over de brief van 20 februari 2020 inzake de Verkenning doorstart van De Hoenderloo Groep.1 In deze brief ga ik ook in op twee toezeggingen die ik gedaan heb in het overleg met uw Kamer op 22 januari 2020: de stand van zaken van de gesprekken over vervolgplekken voor de jongeren en de uitkomsten van de inventarisatie van de beschikbare capaciteit. Tot slot informeer ik u over het toezicht door de IGJ. Hiermee voldoe ik ook aan uw verzoek om een stand van zaken brief te sturen over de Hoenderloo groep / Pluryn van 14 mei 2020.

Stand van zaken gesprekken over vervolgplekken

Pluryn zit in een overgangsperiode waarbij voor de jongeren die wonen op de locaties van de Hoenderloo Groep een passende nieuwe vervolgplek moet worden gevonden. In het belang van de jongeren en hun ouders moet aan de ene kant snel duidelijkheid over de vervolgplek worden geboden, en aan de andere kant is het belangrijk om de tijd die er is tot het begin van het nieuwe schooljaar te benutten om te komen tot de best passende plek voor de jongere. Dit is een proces dat zorgvuldig en met maatwerk moet gebeuren, en waarvoor Pluryn totdat de laatste jongere een passende vervolgplek heeft verantwoordelijk blijft.

Met de ouders/voogden van alle ongeveer 40 jongeren van wie Pluryn op dit moment verwacht dat de behandeling in augustus 2020 nog niet is afgerond, hebben in maart oriënterende gesprekken plaatsgevonden over een mogelijke vervolgplek. Op basis hiervan heeft Pluryn op 7 april aan de ouders/voogden een aanbod met een, volgens Pluryn, passende vervolgplek gedaan. Dit zijn zowel plekken binnen als buiten Pluryn, waarbij binnen de beschikbaarheid van dergelijke plekken zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de wens van ouders om hun kinderen meer in de regio een vervolgplek aan de bieden. De afgelopen periode hebben hierover (vervolg)gesprekken plaatsgevonden met alle jongeren, ouders/voogden en (waar gewenst) gemeenten. Op dit moment heeft verreweg het merendeel van de ouders de intentie uitgesproken het aanbod te accepteren. De IGJ volgt de zorgoverdracht en continuïteit van zorg op de voet. Wekelijks vindt er voortgangsoverleg plaats tussen Pluryn, de coördinerende regio en het Ministerie van VWS.

Uitkomsten van de inventarisatie van de beschikbare capaciteit

Bijgevoegd treft u de rapportage aan over de inventarisatie van de beschikbare capaciteit Jeugdzorgplus en open 3-milieus voorzieningen. Deze rapportage beperkt zich tot geaggregeerde gegevens en moet gezien worden als een momentopname. 2 Uit oogpunt van bedrijfsgevoeligheid staan er geen tot individuele instellingen herleidbare gegevens in de rapportage. Het algemene beeld dat deze inventarisatie geeft is dat er enerzijds sprake is van een kwantitatief evenwicht tussen vraag en aanbod, maar anderzijds een kwalitatieve disbalans. Dat verklaart waarom er jongeren met een machtiging gesloten jeugdhulp zijn die niet meteen op een passende plek geplaatst kunnen worden. Ook laat de inventarisatie zien dat ongeveer 10% van de jongeren die in de gesloten jeugdhulp verblijven daar nog wonen omdat een passende vervolgplaats ontbreekt. Beide knelpunten zijn niet nieuw. Maar nu er minder capaciteit beschikbaar is door het sluiten van Juzt en de Hoenderloo Groep is het vinden van een oplossing urgenter. Daarom ga ik met de VNG afspraken maken om hierin verandering te brengen zodat meer jongeren tijdig een passende plek vinden.

Toezicht IGJ

De IGJ heeft in maart 2020 en mei 2020 rapportages gepubliceerd over de Hoenderloo Groep. Het betreft een rapportbrief over de kwaliteit van zorg op basis van onderzoek eind 2019 en twee voortgangsberichten over de zorgoverdracht van de jongeren.

Rapportbrief

De IGJ heeft eind 2019 onderzoek gedaan bij Pluryn op de locaties Hoenderloo en Deelen.3 Het onderzoek betrof de opvolging van een onderzoek in 2018. De IGJ beoogde met dit onderzoek te verifiëren of de tekortkomingen die in 2018 waren geconstateerd, zijn opgeheven. Het onderzoek in 2018 betrof een gericht onderzoek naar de inzet van repressieve maatregelen binnen de Hoenderloo Groep waarin de IGJ concludeerde dat strafmaatregelen werden toegepast door pedagogisch medewerkers die niet voldeden aan de eisen die de Jeugdwet hieraan stelt. Tevens handelde Pluryn niet op methodische wijze en volgens een effectief bevonden methode. Vooruitlopend op het vervolgonderzoek van de IGJ in 2019 heeft Pluryn geconstateerd dat het onvoldoende was gelukt om verbeteringen te realiseren die de IGJ in 2018 had opgelegd.

De IGJ gaf in haar rapportbrief van maart 2020 aan dat zij risico’s ziet in de beschikbare behandeldeskundigheid, de stabiliteit en kwaliteit van de teams en de grote verschillen in het leefklimaat. Dit in combinatie met de financiële problematiek van de organisatie waardoor middelen om de zorg te verbeteren ook niet beschikbaar zijn en de wens om complexe zorg meer in de regio te organiseren, heeft Pluryn doen besluiten de locaties te sluiten. De IGJ begrijpt dat het bestuur van Pluryn genoodzaakt is ingrijpende maatregelen te treffen en vindt de keuze voor sluiting van deze locaties navolgbaar.

Voortgangsberichten IGJ

Zoals aangegeven volgt de IGJ de zorgoverdracht van de jongeren die nu bij de Hoenderloo Groep in behandeling zijn op de voet.

De IGJ ontvangt tweewekelijks van Pluryn de stand van zaken over de volgende indicatoren:

  • Vervolgperspectief jongeren: geplande en gerealiseerde vervolgplek, gereedheid dossiers om over te dragen;

  • Leefklimaat en kwaliteit van zorg: aantal incidenten, aantal klachten klachtenfunctionaris;

  • Tevredenheid en doorstroom van medewerkers: aantal herplaatste medewerkers, aantal interne sollicitaties, ziekteverzuimcijfers;

  • Doelmatige bedrijfsvoering: aantal jongeren in zorg, aantal medewerkers, overzicht vaste en tijdelijke medewerkers.

Daarnaast brengt de IGJ maandelijks voortgangsbezoeken aan beide locaties om te beoordelen of de overdracht van zorg van de jongeren zorgvuldig gebeurt en Pluryn de verbeterpunten die de IGJ constateert oppakt. Afhankelijk van de ontwikkelingen met het coronavirus vormt de IGJ zich ook op alternatieve wijzen een eigen beeld van de situatie.

Op basis van de rapportages en bezoeken publiceert de IGJ periodiek voortgangsberichten op haar website. De eerste twee voortgangsberichten zijn inmiddels gepubliceerd.4 De IGJ concludeert dat de uitstroom van jeugdigen volgens planning verloopt, ondanks het coronavirus. In haar eerste voortgangsbericht constateerde de IGJ onder meer dat een betere betrokkenheid van jongeren bij de keuze voor vervolgplekken noodzakelijk was.

In het laatste voortgangsbericht vraagt de IGJ onder andere aandacht voor het opzetten en creëren van zorg bij andere locaties van Pluryn en het behoud van personeel tijdens de afbouw van de zorg bij de Hoenderloo Groep.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstuk 31 839, nr. 719.

X Noot
2

De inventarisatie heeft als peildatum 3 februari 2020. De in de inventarisatie opgenomen getallen zijn aan veranderingen onderhevig.