Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331839 nr. 288

31 839 Jeugdzorg

Nr. 288 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2013

Deze week heeft u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het wetsvoorstel professionalisering jeugdzorg ontvangen. Voor de zomer kunt u in het kader van de voorhangprocedure op grond van artikel 109 van de Wet op de jeugdzorg het concept van de algemene maatregel van bestuur tegemoet zien met een nadere aanvulling van dit wetsvoorstel.

Bij deze brief ontvangt u een voortgangsbericht van de implementatie van de professionalisering, middels een brief van 8 januari 2013 jl. van mevrouw Ella Kalsbeek, voorzitter van de stuurgroep implementatie professionalisering jeugdzorg. Ook mijn reactie hierop, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, treft u daarbij aan1.

Hiermee geef ik tevens uitvoering aan de motie Dijsselbloem – Kooiman waarin de regering wordt verzocht om de professionalisering van de jeugdzorg met kracht voort te zetten en daartoe een programma aan de Kamer voor te leggen (Kamerstuk 31 839, nr. 212).

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer