Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131839 nr. 105

31 839 Jeugdzorg

Nr. 105 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2011

Hierbij bieden wij u het Jaarbericht 2010 van de Inspectie Jeugdzorg aan1. De inspectie benoemt enkele relevante thema’s waarover wij reeds met uw Kamer in gesprek zijn.

Particulier aanbod

Bij brief van 1 maart 20112 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport u geïnformeerd over het voorstel dat zij in overleg met IPO, Jeugdzorg Nederland en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) heeft geformuleerd om gebruik te kunnen blijven maken van particulier aanbod. Met dit voorstel zijn de verantwoordelijkheid voor en het toezicht op de kwaliteit van het aanbod geborgd. Op dit moment implementeren de bovengenoemde partijen het voorstel.

Pleegzorg

In het Jaarbericht is te lezen dat er de afgelopen jaren veel verbeteringen zijn doorgevoerd in de pleegzorg. De wachtlijsten voor pleegzorg zijn afgenomen en vrijwel alle pleegzorgaanbieders besteden bij de screening van aspirant-pleegouders inmiddels voldoende aandacht aan veiligheidsrisico’s. Daarnaast meldt de inspectie dat vrijwel alle pleegzorgaanbieders inmiddels systematisch toezicht houden op de veiligheid van pleegkinderen. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal, net als de IJZ, aandacht blijven houden voor deze onderwerpen. De inspectie geeft aan dat zij toezicht blijft houden op de instellingen die nog verbetering gaan doorvoeren. Ook staat dit onderwerp op de agenda voor de gesprekken die de inspectie in 2011 voert en heeft gevoerd met deze pleegzorgaanbieders.

In samenwerking met Pleegzorg Nederland heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin maart de wervingscampagne «Ontdek de pleegouder in jezelf» gelanceerd, met als doel om 3500 nieuwe pleegouders te werven. Daarnaast ligt er momenteel een wetsvoorstel in uw Kamer om de positie van pleegouders te verbeteren en zal uw Kamer binnenkort geïnformeerd worden over landelijke afspraken die pleegzorgaanbieders onlangs gemaakt hebben over het voorbereidings- en screeningsproces van aspirant-pleegouders.

Jeugdzorg Plus

In de brief van 14 april 2011 die de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uw Kamer heeft gestuurd naar aanleiding van het vragenuur van 5 april 2011, wordt ingegaan op de onttrekkingen en meldingen van incidenten in de jeugdzorg plus. Een aantal jeugdzorg plus instellingen heeft een relatief hoog aantal onttrekkingen. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwacht van instellingen dat zij gerichte acties ondernemen om dit cijfer omlaag te brengen. De inspectie gaat hierover met de instellingen in gesprek.

Uit cijfers van de inspectie blijkt dat er verschillen bestaan tussen de jeugdzorg plus instellingen als het gaat om incidenten, met name meldingen van fysiek grensoverschrijdend gedrag. De inspectie is gevraagd in gesprek te gaan met instellingen waar zich, in vergelijking met andere instellingen, meer incidenten voordoen en te bespreken hoe deze instellingen het aantal incidenten kunnen verlagen.

Justitiële Jeugdinrichtingen

De inspectie spreekt in het Jaarbericht de verwachting uit dat de inrichtingen meer aandacht gaan besteden aan de psychische stoornissen van jongeren, de onderbezetting van jongerenplaatsen, de kwetsbaarheid van het kleinschalige onderwijs, en kwaliteitsborging. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd door middel van zijn brief van 16 november 20103 bij toezending van de Eindrapportage Kwaliteitsverbetering JJI's. Zo zal in 2011 op verzoek van de Dienst Justitiële Inrichtingen een visie worden opgesteld op de psychiatrische behandeling van jongeren met een Pij-maatregel door het Forensisch Consortium Adolescenten (ForCA). Verder is door de uitvoering van het Capaciteitsplan JJI de leegstand in de inrichtingen fors teruggedrongen. Daarmee is het ook het risico voor de kleinschaligheid van het onderwijs deels ingedamd. Verder wordt ingezet op het sluiten van samenwerkingsconvenanten met het middelbaar onderwijs en werkgevers in de regio. Tot slot draagt het ingezette traject van HKZ-certificering bij aan een borging van de gerealiseerde kwaliteitsverbeteringen.

Naast bovengenoemde inhoudelijke punten vraagt de inspectie aandacht voor het maken en vooral nakomen van afspraken in de jeugdzorg. Wij zijn, net als de IJZ, van mening dat dit een belangrijk onderwerp is en wij zullen hier blijvend aandacht voor houden én vragen bij uitvoeringsorganisaties en betrokken provincies.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Kamerstukken II, 2010–2011, 31 839, nr. 87.

X Noot
3

Kamerstukken II, 2010–2011, 24 587, nr. 402.