Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931822 nr. 7

31 822
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren

nr. 7
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 juni 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel II, onderdeel E, komt te luiden:

E

In artikel 22, derde lid, wordt na «gerechtsambtenaren,» ingevoegd: senior-gerechtsauditeurs,.

B

Na artikel IV worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVA

Indien het bij koninklijke boodschap van 14 december 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage (29 937) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt of is getreden, wordt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren als volgt gewijzigd:

A

In artikel 44, eerste lid, vervalt «, procureur».

B

In artikel 46c, eerste lid, onderdeel b, vervalt «, procureurs».

ARTIKEL IVB

Indien de Wet van 11 december 2008 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding (Stb. 2009, 8) in werking treedt of is getreden, komt artikel 46n, derde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren te luiden:

3. Op de uitkering zijn voor het overige de Werkloosheidswet en het krachtens artikel 54 bepaalde ter zake van voorzieningen in geval van werkloosheid van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat een technische aanpassing en aanvullingen van dit wetsvoorstel. Met de in onderdeel A opgenomen aanpassing van artikel II, onderdeel E, van het wetsvoorstel (wijziging artikel 22, derde lid, Wet op de rechterlijke organisatie) wordt een redactionele misslag in dat artikel, te weten de dubbele vermelding van gerechtsauditeurs die niet tevens raadsheer- of rechter-plaatsvervanger zijn, hersteld. Onderdeel B behelst de aanvulling van het wetsvoorstel met een tweetal artikelen. Het nieuw voorgestelde artikel IVA strekt ertoe de artikelen 44, eerste lid, en 46c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, zoals deze komen te luiden in geval van inwerkingtreding van wetsvoorstel 29 937 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage), aan te passen in verband met de inwerkingtreding van de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer (Stb. 2008, 100). Dezelfde aanpassingen zijn vanwege laatstbedoelde wet reeds doorgevoerd in de huidige artikelen 44, eerste lid, en 46, eerste lid, onderdeel b. De in het nieuw voorgestelde artikel IVB vervatte aanpassing betreft een redactionele aanpassing van artikel 46n, derde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, die nodig is in geval van inwerkingtreding van de Wet van 11 december 2008 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding (Stb. 2009, 8).

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin