31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 153 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat van tijd tot tijd in gemeenten besluiten moeten worden genomen over een nieuwe warmtevoorziening, bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwbouwwijken;

overwegende dat bij de verbranding van gas voor de verwarming van woningen CO2 vrijkomt, terwijl er ook alternatieven zijn zoals warmtenetten;

overwegende dat de komende jaren veel gasleidingen vervangen moeten worden;

overwegende dat de warmtevoorziening in bestemmingsplannen van gemeenten en in investeringsplannen van netbeheerders kan worden bepaald;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is in de Wet ruimtelijke ordening vast te leggen dat in bestemmingsplannen van gemeenten een strategie opgenomen wordt voor CO2-neutraliteit in 2050,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Van Veldhoven

Naar boven