31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 152 MOTIE VAN HET LID JAN VOS

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken, de opwarming van de aarde door menselijk handelen te beperken tot ruim beneden 2°C en te streven naar maximaal 1,5°C;

overwegende dat deze doelstelling slechts bereikt kan worden als zo veel mogelijk CO2 uit de atmosfeer wordt gehouden met alle beschikbare en verantwoord inzetbare technieken, waaronder ook de afvang en opslag van CO2 (CCS);

overwegende dat Nederland hierin voorop kan lopen en de verdere ontwikkeling van CCS kan leiden tot nieuwe werkgelegenheid;

verzoekt de regering om, te investeren in technieken die CO2-afvang bij industriële processen stimuleren, zodat de inzet van aardgas en biomassa in de energievoorziening, zolang noodzakelijk, mogelijk blijft;

verzoekt de regering tevens om te investeren in onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van technieken waarbij CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald en op aarde wordt vastgelegd, bijvoorbeeld in bossen, in producten of in gesteenten, dan wel ondergronds wordt opgeslagen, wat ook wel «negatieve emissie van CO2» wordt genoemd;

verzoekt de regering voorts om over de vorderingen in het najaar te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Naar boven