31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 151 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat innovaties om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen en te reduceren hard nodig zijn om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen;

overwegende dat de Nederlandsche Bank en het interdepartementaal onderzoek kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen adviseren om beleid te voeren op klimaatinnovatie;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat klimaatinnovatie als overkoepelend doel specifiek aandacht krijgt in het innovatiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Naar boven