31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 149 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S.

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Heel Holland Zakt, maar met name de veenweidegebieden;

overwegende dat het grondwaterpeil hier vaak wordt verlaagd, wat oxidatie van het drooggevallen veen en nog meer bodemdaling tot gevolg heeft;

constaterende dat alleen al de Friese veengebieden jaarlijks 1,5 miljoen ton CO2 uitstoten;

verzoekt de regering, gedeeltelijke vernatting van veenweidegebieden in Nederland als optie mee te nemen om de klimaatdoelen te verwezenlijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Van Tongeren

Van Veldhoven

Naar boven