31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 142 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het klimaatakkoord extra inspanningen vraagt om de energietransitie te versnellen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen op korte en lange termijn;

verzoekt de regering, onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de consequenties van het klimaatakkoord voor de Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 en 2030, en dit onderzoek uiterlijk bij de begrotingsbehandeling in het najaar van 2016 te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Van Veldhoven

Smaling

Naar boven