31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 139 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het akkoord van Parijs Nederland verplicht om een nationaal plan te maken voor het halen van de doelstellingen uit dit klimaatakkoord;

overwegende dat het halen van deze doelstellingen vergt dat wereldwijd niet alle gas- en olievoorraden gewonnen worden;

verzoekt de regering om, geen nieuwe boringen naar olie en gas toe te staan in de Waddenzee totdat duidelijk is of dit past binnen het nationale plan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Dik-Faber

Wassenberg

Naar boven