31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 138 HERDRUK1 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het uitvoeren van het klimaatakkoord kansen biedt voor de Nederlandse economie;

overwegende dat in het energieakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 een top tien-positie inneemt op de mondiale CleanTech Ranking, zoals vastgesteld via het rapport Clean economy, living planet uit 2012 van Ronald Berger;

verzoekt de regering om, de Kamer bij de evaluatie van het energieakkoord te informeren over de huidige positie op de mondiale CleanTech Ranking en de maatregelen om een top tien-positie te bereiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Dik-Faber

Agnes Mulder

Van Veldhoven


X Noot
1

i.v.m. correctie aanhef

Naar boven