31 765 Kwaliteit van zorg

34 104 Langdurige zorg

Nr. 414 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2019

Op 4 februari van dit jaar heb ik u een brief over de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg doen toekomen met de titel: «Beter weten: versterken professioneel handelen in de langdurige zorg» (Kamerstukken 31 765 en 34 104, nr. 362). Onderdeel van deze brief is een onderzoek naar expertisecentra voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg (Wlz). Het rapport is op 23 mei 2019 verschenen.

In mijn brief over de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg heb ik aangegeven kort na de zomervakantie met een beleidsmatige reactie te komen. Hierbij doe ik u nu reeds het adviesrapport toekomen1.

De tussenliggende periode zal ik gebruiken om ten behoeve van de beleidsmatige reactie overleg te voeren met zowel vertegenwoordigers van de specifieke doelgroepen als de stelselpartijen die hierbij een rol spelen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven