31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 135 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen een veelheid aan broodnodige plannen en verbeteracties omvat;

overwegende dat méér geld niet per definitie verbetering betekent, maar dat gezien de noodzaak van de verbetering van verpleeghuiszorg ook geen voorbehoud van beschikbaarheid van budget moet worden gemaakt;

verzoekt de regering, bij de Voorjaarsnota een financiële uitwerking én dekking van het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen te leveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Naar boven