31 763
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID KALMA C.S.

Ontvangen 2 december 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel I, wordt aan artikel 164a een lid toegevoegd, luidende:

4. Indien toepassing is gegeven aan artikel 129a vereisen de besluiten in de zin van artikel 164 lid 1 de goedkeuring van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders van de vennootschap. Het ontbreken van de goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.

II

In artikel I, onderdeel O, wordt aan artikel 274a een lid toegevoegd, luidende:

4. Indien toepassing is gegeven aan artikel 239a lid 1 vereisen de besluiten in de zin van artikel 274 lid 1 de goedkeuring van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders van de vennootschap. Het ontbreken van de goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.

Toelichting

Artikel 2:164/274 BW houdt een goedkeuringsrecht in van de raad van commissarissen ten aanzien van besluiten die door het bestuur zijn genomen. Het gaat hierbij om ingrijpende bestuursbesluiten zoals grote investeringen en het nemen van grote deelnemingen.

In een monistisch bestuurssysteem worden de bestuursbesluiten in de zin van artikel 2:164/274 BW genomen door alle bestuurders – uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders – gezamenlijk. De besluiten van het bestuur hoeven om die reden niet aan een ander orgaan te worden voorgelegd.

Dit is bezwaarlijk omdat hiermee een belangrijk kenmerk van het structuurregime vervalt, namelijk een raad van commissarissen die vanuit een onafhankelijke positie belangrijke bestuursbesluiten kan goed- of afkeuren. Deze goedkeuringsrechten vormen een belangrijk onderdeel van het interne toezicht bij structuurvennootschappen.

Gezamenlijke besluitvorming in een one tier structuurvennootschap door uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders belemmert een onafhankelijke oordeelsvorming door de niet-uitvoerende bestuurders. Indien er meer uitvoerende bestuurders zijn dan niet-uitvoerende bestuurders zullen zij slechts een beperkte invloed kunnen uitoefenen, die onvergelijkbaar kleiner is dan in een dualistische structuurvennootschap. Er ontstaat dan een onaanvaardbare discrepantie tussen de one tier en two tier structuurvennootschap.

Dit amendement regelt derhalve dat bestuursbesluiten in de zin van artikel 2:164/274 BW goedgekeurd moeten worden door de meerderheid van de niet-uitvoerende bestuurders van het bestuur van de vennootschap. Het ontbreken van de goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.

Kalma

Van Vroonhoven-Kok

Weekers

Naar boven