31 762 Evaluatie van de Wet collectieve afwikkeling massaschade

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2014

Tijdens het Algemeen Overleg over algemene civielrechtelijke onderwerpen van 3 juli 2013 (Kamerstuk 33 695, nr. 2) heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de consultatie van het voorontwerp van het wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie (uitvoering motie Dijksma).

Naar aanleiding van deze toezegging, deel ik u mede dat ik bijgevoegd voorontwerp van het wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie (uitvoering motie Dijksma) in consultatie heb gegeven1.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven