Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931755 nr. 17

31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 12 mei 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel VIA wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIB

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement voegt een evaluatiebepaling toe aan het wetsvoorstel. Indiener beoogt hiermee binnen vier jaar na inwerkingtreding van het voorstel de vereenvoudigingen van de MER-procedure in dit wetsvoorstel te evalueren. Hierbij kan worden gekeken of de beoogde procedurele versnellingen worden bereikt met behoud van een zorgvuldige uitwerking van relevante redelijke alternatieven. Tevens dient hierbij te worden gekeken of bij de opgenomen alternatieven ook voldoende is gekeken naar optimalisering op milieueffecten.

Wiegman-van Meppelen Scheppink