Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931755 nr. 14

31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 12 mei 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel NN, wordt aan artikel 7.32, vijfde lid, toegevoegd:

Op een besluit waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht of afdeling 13.2 van toepassing zijn, met uitzondering van een besluit met betrekking tot een activiteit waarvoor tevens een besluit is vereist waarvoor op grond van artikel 19f, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 een passende beoordeling moet worden gemaakt, is artikel 7.12 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de commissie kan bepalen dat geen advies wordt uitgebracht indien zij van oordeel is dat de milieueffecten op grond van artikel 7.12 al in voldoende mate zijn beoordeeld.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de verplichting een advies aan de Commissie voor de MER te vragen ook bij de beperkte procedure wordt gehandhaafd. Hierbij wordt wel een vrijstellingsmogelijkheid geïntroduceerd voor die gevallen waarin de Commissie voor de MER zelf meent dat de effecten van een activiteit in het kader van een plan-MER reeds in voldoende mate beoordeeld zijn. De beoogde procedurewinst van vijf weken door het achterwege laten van het toetsingsadvies van de Commissie voor de MER blijft met deze wijziging behouden doordat door de adviestijd voor het toetsingsadvies net als in de uitgebreide procedure op maximaal 6 weken wordt gesteld en nu moet samenvallen met de inspraakperiode en niet daarna pas zal aanvangen.

Wiegman-van Meppelen Scheppink