Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931755 nr. 13

31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 12 mei 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

I

Punt 2 vervalt, alsmede de aanduiding «1.» voor punt 1.

II

Punt 3 vervalt.

Toelichting

Door een gedeelte van de in het wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen in artikel 2.19 te laten vervallen blijft de benoemingsprocedure voor de overige leden (dan de voorzitter en plaatsvervangende voorzitters) van de commissie voor de milieueffectrapportage zoals die nu in de wet staat.

Agema