Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931755 nr. 10

31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 10
AMENDEMENT VAN DE LEDEN BOELHOUWER EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 12 mei 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel U, punt 2, wordt in artikel 7.9, tweede lid, onder verlettering van de overige onderdelen, na onderdeel a een nieuw onderdeel b ingevoegd, luidende:

b. dat er gelegenheid wordt geboden zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen, aan wie, op welke wijze en binnen welke termijn,.

II

Onderdeel BB, punt 1, wordt als volgt gewijzigd:

1. In letter d wordt de puntkomma aan het slot vervangen door een punt.

2. Letter e vervalt.

III

In onderdeel KK wordt artikel 7.27, vierde lid, als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel a vervalt «en».

2. Onder verlettering van onderdeel b tot onderdeel c wordt een nieuw onderdeel b ingevoegd, luidende:

b. dat er gelegenheid wordt geboden zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen, aan wie, op welke wijze en binnen welke termijn, en.

IV

In onderdeel QQ wordt artikel 7.37, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt de puntkomma vervangen door: , en.

2. In onderdeel c wordt «, en» vervangen door een punt.

3. Onderdeel d vervalt.

V

In onderdeel TT, punt 2, wordt in artikel 7.38a, vierde lid, de zinsnede «7.9, tweede lid, onder b» vervangen door: 7.9, tweede lid, onder c.

Toelichting

Bij complexe projecten en strategische plannen wordt middels dit amendement vroege participatie verplicht gesteld, waarbij door het bevoegde gezag moet worden aangegeven wie kunnen participeren, op welke wijze en binnen welke termijn. De participatie in een vroege fase, te weten in de fase waarin van het voornemen wordt kennisgegeven, is bij dit wetsvoorstel uit de wet geschrapt (het huidige artikel 7.11c, tweede lid, onder b). Bij dit amendement is die bepaling weer teruggebracht waarbij het verplichtende karakter duidelijker dan thans tot uitdrukking is gebracht. De betreffende bepaling is opgenomen in de paragraaf over de voorbereiding van een milieueffectrapport (voor een plan resp. besluit), waardoor ook voor het MER relevante punten naar voren kunnen worden gebracht. Het amendement brengt mee dat de bepalingen over het achteraf afleggen van verantwoording over participatie, kunnen vervallen.

Boelhouwer

Wiegman-van Meppelen Scheppink