Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531753 nr. 104

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2015

Hierbij bied ik u het rapport «Tariefregulering in de advocatuur. Onderzoek naar de voor- en nadelen» aan1 dat samen met het Ministerie van Economische Zaken in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum door de Rijksuniversiteit Groningen en door Pro Facto is opgesteld. De aanleiding voor het doen van onderzoek naar de tariefregulering in de advocatuur vormde het beleidsvoornemen van mijn ambtsvoorganger rond het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand waarbij ook aandacht werd besteed aan de toegang tot het recht voor rechtzoekenden die niet binnen het stelsel vallen.

Het is thans niet opportuun een nadere standpuntbepaling in te nemen, gelet op de samenhang met het onderzoek dat op dit moment door de Commissie Wolfsen wordt uitgevoerd. Deze Commissie is ingesteld ter uitvoering van de motie-Scholten c.s. (Kamerstuk 34 000 VI, letter O) met als doel onderzoek te doen naar de oorzaken van de kostenstijgingen van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand alsmede aanbevelingen op te stellen voor vernieuwing van dat stelsel. Nadat de Commissie haar rapport heeft aangeboden zal ik het onderhavige rapport betrekken bij het formuleren van nadere beleidsvoornemens.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl