31 751
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

nr. 8
MOTIE VAN HET LID TEEVEN

Voorgesteld 12 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Wet openbaarheid van bestuur door personen en/of instellingen soms misbruikt wordt door bewust aan te sturen op het niet tijdig kunnen beslissen binnen de beslistermijnen;

verzoekt de regering om ten spoedigste over te gaan tot een wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur om dit kennelijk misbruik door personen en instellingen tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teeven

Naar boven