Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231736 nr. 16

31 736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2011

Bij de behandeling van het wetsvoorstel verhoging eigen risico (Kamerstukken 32 788) op dinsdag 27 september jl. heeft uw Kamer vragen gesteld over wanbetalers. In reactie daarop heb ik aangegeven dat ik voornemens ben in november a.s. de evaluatie van de wanbetalersregeling, voorzien van een kabinetsstandpunt, aan uw Kamer aan te bieden.

Afgelopen woensdag bleek mij dat het betreffende evaluatierapport op 28 juli jl. door de onderzoekers aan mijn ambtenaren is opgeleverd.

Ambtelijk is er voor gekozen om de evaluatie van het onderzoek te analyseren en met de meest betrokken partijen (het College voor zorgverzekeringen en Zorgverzekeraars Nederland) te overleggen over de haalbaarheid en uitvoeringstechnische mogelijkheden van een aantal van de aanbevelingen, alvorens het rapport aan mij aan te bieden.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel was ik niet op de hoogte van de oplevering van het rapport, noch beschikte ik over kennis van de inhoud ervan. Ik betreur deze gang van zaken en tref maatregelen om herhaling te voorkomen. Het evaluatierapport bied ik u hierbij aan.1

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.