31 700 XVII
Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009

nr. 19
MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S.

Voorgesteld 12 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen van (alleenstaande) moeders die gedetineerd zijn een groot risico lopen probleemgedrag te ontwikkelen en af te glijden naar de criminaliteit;

constaterende, dat er geen visie is over de manier waarop schade in de opvoed situatie, tijdens en na detentie tot het minimum kan worden beperkt;

constaterende, dat er momenteel niet voor alle moeders en kinderen tijdens en na detentie ondersteuning beschikbaar is;

verzoekt de minister op basis van een onderzoek een visie op te stellen over:

– de manier waarop schade aan de opvoedsituatie tijdens detentie tot het minimum kan worden beperkt;

– hoe vaak moeder en kind, vanuit opvoedkundig perspectief, elkaar tijdens detentie moeten zien;

– hoe de begeleiding van moeder en kind tijdens en na detentie plaats zou moeten vinden, geredeneerd vanuit het belang van het kind;

– deze visie om te zetten in concreet beleid en dit de Kamer voor te leggen, vóór 1 april 2009;

verzoekt de minister tevens zorg te dragen voor een sluitende nazorg voor de gehele doelgroep in alle gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester

Langkamp

Dezentjé Hamming-Bluemink

Voordewind

Sterk

Naar boven