Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831568 nr. 204

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 204 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2018

Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de rapportage van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het systeem van rampenbestrijding op de BES-eilanden aan1.

De hoofdvraag van dit onderzoek was hoe het systeem van rampenbestrijding op de BES-eilanden vorig jaar heeft gefunctioneerd voor, tijdens en na de orkanen Irma, Jose en Maria. Ik heb ervoor gekozen dit rapport zo snel mogelijk openbaar te maken en aan uw Kamer te zenden, opdat de aanbevelingen voor de korte termijn kunnen worden betrokken bij de (verdere) voorbereiding op het nieuwe orkaanseizoen.

De Inspectie constateert dat de onderdelen van het systeem ieder voor zich goed hebben gefunctioneerd. De Inspectie constateert dat alle partijen zich op de komst van Irma hebben voorbereid en dat de plannen en procedures op de BES-eilanden grotendeels aanwezig zijn. De fysieke voorbereidingen op de eilanden voorafgaand aan de passage van de orkanen zijn goed verlopen. De continuïteit van de crisisorganisatie heeft onder druk gestaan, maar is dankzij de grote inzet van alle betrokkenen niet in gevaar geweest. Ik spreek mijn waardering uit voor de wijze waarop de eilanden de orkaancrisis hebben aangepakt.

De Inspectie maakt ook een aantal kanttekeningen. Kern daarvan is dat, hoewel de onderdelen ieder voor zich goed hebben gefunctioneerd, vooral de samenhang en afstemming verbetering behoeven. Daartoe doet de Inspectie een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen vergen overleg met de besturen van de openbare lichamen en de andere ministeries. Hierbij merk ik op dat de eilanden en de ministeries op grond van evaluaties al bezig zijn met verbetermaatregelen.

Als voorbeeld daarvan noem ik de voortgang van de versterking ten aanzien van de (crisis)communicatiemiddelen Caribisch Nederland, waarover ik uw Kamer met mijn brief van 19 juni jl. heb geïnformeerd (Kamerstuk 31 568, nr. 202).

Ik zal het rapport van de Inspectie JenV onder de aandacht brengen van de betrokkenen, waaronder de eilandbesturen, de Rijksvertegenwoordiger en ministeries, en hen verzoeken de aanbevelingen voor de korte termijn uit het rapport – voor zover deze nog niet reeds zijn opgepakt – te betrekken bij de (verdere) voorbereiding op het nieuwe orkaanseizoen.

Na de zomer zal ik uw Kamer een beleidsreactie doen toekomen en u nader informeren over de uitkomsten van het overleg dat ik over de aanbevelingen en de te nemen maatregelen ga voeren.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl