31568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2018

In mijn brief van 12 maart 2018 (Kamerstuk 31 568, nr. 198) heb ik uw Kamer toegezegd om voor de zomer te komen met een voortgangsrapportage over de genomen en te nemen stappen met betrekking tot de communicatiemiddelen Caribisch Nederland. Achtergrond van de toezegging is om u een actueel inzicht te geven met oog op het orkaanseizoen 2018. In het afgelopen kwartaal is prioriteit gegeven aan de meest urgente zaken, namelijk de aanschaf van communicatiemiddelen die ook onder moeilijke omstandigheden hun werk doen. De overige maatregelen kosten meer tijd, maar worden ook in de komende tijd met prioriteit opgepakt.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

In mijn brief van 12 maart is een nadere verkenning van de alarmering van de bevolking in Caribisch Nederland aangekondigd. Ter verbetering van die alarmering is in overleg met de eilanden als uitgangspunt gekozen dat elk eiland een eigen passende oplossing kiest, gelet op de grootte en de geografische situatie. De eilanden zullen met ondersteuning van mijn ministerie, het Agentschap Telecom (EZK) en de telecomaanbieders op de eilanden mogelijkheden tot verbetering van de alarmering onderzoeken. Hierbij wordt naar praktische en efficiënte oplossingen gezocht, waarbij de inspanning van de burger zo klein mogelijk wordt gehouden.

De vervanging van de portofoon-apparatuur, zoals al aangekondigd in de brief van 12 maart, voor politie en brandweer is gerealiseerd.

Zoals ik uw Kamer reeds heb bericht1, zal ik met de gezaghebbers in het reguliere beheeroverleg over de politie en over de brandweer de herinrichting van de meldkamerfunctie en de verbetering van de meldkamer bespreken.

In genoemde brief van 12 maart meldde ik, in afwachting van de actualisatie van de rampen- en crisisplannen regelgeving door de eilanden, de regelgeving over de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing aan te houden. Ook kon ik uw Kamer melden dat Saba die plannen al heeft geactualiseerd. Sint Eustatius is momenteel bezig zijn crisisorganisatie te herzien, waarna actualisatie van het rampen- en crisisplan zal plaatsvinden. Met Bonaire is hier binnenkort overleg over.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Voor het orkaanseizoen is er behoefte aan een back-up telecomvoorziening óp de eilanden. Dit is voor het geval dat alle communicatiemogelijkheden via zeekabels en straalverbindingen bij calamiteiten (zoals orkanen) afgesloten zijn. Uit overleg met de Openbare Lichamen kwam deze wens ook naar voren.

Een oplossing daarvoor is de beschikbaarheid van een satellietgrondstation op Saba en Sint Eustatius. Het Agentschap Telecom financiert voor infrastructuurhouders bovenwinds een satellietinstallatie die rechtstreeks kan worden aangesloten op bestaande installaties. De satellietinstallatie voorziet niet in een communicatievoorziening voor burgers op brede schaal, maar is een acute noodvoorziening voor essentiële communicatie, bijvoorbeeld door de gezaghebber, vanaf het eiland met de buitenwereld. In aanvulling hierop wordt gekeken naar (meer) structurele maatregelen.

Deze oplossing wordt momenteel gerealiseerd en richt zich, gelet op de geografische ligging van de eilanden (in de zgn. «hurricane belt»), op de bovenwindse eilanden.

De infrastructuurhouders die hiervoor in aanmerking komen zijn:

  • de twee lokale telecomoperators met een eigen vaste infra en eigen aansluiting (Satel en Eutel);

  • de dienstenleverancier C3, voor het trunking netwerk waar door hulpverleners gebruik van wordt gemaakt.

Ministeries gezamenlijk

Ook is toegezegd met de concessiehouders in de Telecomsector in Caribisch Nederland te bezien hoe de inzet en effectiviteit van beschikbare communicatiemiddelen bij rampen en crisissituaties kan worden vergroot. Dit overleg tussen EZK, BZK, mijn ministerie en de concessiehouders zal op 20 juni plaatsvinden.

Als laatste heb ik toegezegd samen met EZK en BZK te onderzoeken of de koppeling van het C3-netwerk met de zeekabel een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de stabiliteit van de verbindingen. Met de beheerder van het C3-netwerk zal hierover binnenkort een overleg worden gehouden.

Ten slotte

De genomen maatregelen voorzien vooral in goede verbindingen tussen de hulpverleners en tussen de eilanden onderling en met de buitenwereld. Het verkleint de afhankelijkheid van de bovenwindse eilanden van Sint Maarten.

Deze voortgangsrapportage geeft slechts enkele tussenstappen aan. Alle inzet is gericht om ervoor te zorgen dat Caribisch Nederland in de nabije toekomst

robuuste verbindingen heeft, die ook onder moeilijke omstandigheden zo goed als mogelijk blijven functioneren.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Brief van 20 april 2018, Kamerstuk 31 568, nr. 199

Naar boven