31 532 Voedingsbeleid

Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2019

Vandaag is de Monitor duurzaam voedsel 2018 gepubliceerd. De monitor geeft een overzicht van de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel1. Uit de monitor blijkt dat de Nederlandse consument in 2018 hieraan € 4,9 miljard besteedde, een toename van 7% ten opzichte van 2017. Het marktaandeel van duurzaam voedsel kwam daarmee vorig jaar uit op 11% van de totale bestedingen aan voedsel in Nederland.

In mijn visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden2 heb ik aangegeven dat ook de consument een rol heeft in de kringlooplandbouw. En dat het belangrijk is dat hij/zij weet dat de productie van voedsel van grote invloed is op onze leefomgeving. De cijfers uit de monitor laten zien dat de Nederlandse consument steeds vaker kiest voor voedsel dat op een duurzamere wijze geproduceerd is. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling zich blijft voortzetten.

De Monitor duurzaam voedsel wordt in opdracht van mijn ministerie jaarlijks door Wageningen Economic Research uitgevoerd. De monitor is gebaseerd op een steekproef in de verkoopkanalen supermarkten, foodservices en speciaalzaken in duurzame voeding3. De meest recente monitor met daarin gegevens over de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in 2018, kunt u vinden op www.agrimatie.nl.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Duurzaam voedsel is gedefinieerd als voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht. En dat als zodanig voor de consument herkenbaar is doordat het voorzien is van een duurzaamheidskeurmerk met onafhankelijke controle.

X Noot
2

Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 5

X Noot
3

De supermarktverkopen in de steekproef hebben een gezamenlijk marktaandeel van ca. 70%, de verkopen in foodservices en speciaalzaken betreffen alle bestedingen.

Naar boven