31 532 Voedingsbeleid

Nr. 148 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2015

Hierbij bied ik u de derde Monitor Voedselverspilling in Nederland aan1. De monitor geeft een tussenstand van de mate van voedselverspilling in Nederland over de periode 2009–2015. Het onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken opgesteld.

Op 21 mei 2013 heb ik u de eerste Monitor Voedselverspilling toegezonden over de jaren 2009 en 2011 (Kamerstuk 31 532, nr. 115). Op 2 juli 2014 heb ik u de cijfers over 2012 toegezonden (Kamerstuk 31 532, nr. 137). De voorliggende (derde) Monitor Voedselverspilling heeft betrekking op het jaar 2013.

Het algemene beeld is dat er over de jaren 2009 tot en met 2013 niet veel veranderd is in de hoeveelheid voedsel die verspild wordt. Na een lichte stijging in 2011 is de verspilling van voedsel sindsdien gedaald tot het niveau van 2009. De voedselverspilling in 2013 ligt tussen 1,83 en 2,71 miljoen ton. Omgerekend per capita is dat tussen de 109 en 162 kg. Binnen de voedselverspilling heeft een betere verwaarding van de reststromen plaatsgevonden. Ook is in vergelijking met 2012 de voedseldonatie via de Voedselbanken flink toegenomen (van 8 naar 20 kton).

Naast een update van de cijfers is ook een methodiek voor zelfmonitoring door bedrijven ontwikkeld. Deze wordt beschreven in het rapport. Hiermee kan de Monitor, die nu is gebaseerd op publieke cijfers over afval, verder verfijnd worden, in die zin dat een betere allocatie van de verschillende voedselstromen kan plaatsvinden en de onzekerheidsmarges kleiner worden. In 2015 wordt de methodiek voor zelfmonitoring in overleg met de Alliantie Verduurzaming Voedsel gebruiksklaar gemaakt. Diverse bedrijven uit verschillende sectoren in de voedselproductieketen gaan dit jaar de zelfmonitoringsmethodiek testen.

In mijn reactie op de initiatiefnota «Aanpak voedselverspilling» van het lid Dik-Faber, die tegelijkertijd aan uw Kamer is verstuurd, ga ik nader in op mijn inzet op voedselverspilling (Kamerstuk 34 087, nr. 3).

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven