Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431524 nr. 181

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 181 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2013

Op uw verzoek van 5 september 2013 informeer ik u hierbij over de huidige stand van zaken met betrekking tot ROC Zadkine.

Mijn ambtsvoorganger heeft u geïnformeerd over de financiële problemen bij ROC Zadkine (Kamerstuk 31 524, nr. 156). Voorts heb ik u op 27 december 2012 geïnformeerd (Kamerstuk 33 495, nr. 4) over het door ROC Zadkine opgestelde «Herstructureringsplan Zadkine 2013–2018». Tevens heb ik u op de hoogte gesteld van de door mij gehonoreerde aanvraag van ROC Zadkine voor schatkistbankieren. Aan het verstrekken van de leningen heb ik aanvullende voorwaarden verbonden.

Een van de voorwaarden is de instelling van een Raad van Toezicht in plaats van een «one tier model». Per 1 januari 2013 heeft ROC Zadkine een Raad van Toezicht ingesteld, waardoor bestuur en toezicht gescheiden zijn. Diezelfde datum zijn drie leden uit de Raad van Toezicht getreden. Nog dit jaar worden een of twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht geworven, waarvan in elk geval een persoon met een financiële achtergrond. Als tweede voorwaarde heb ik gesteld, dat afspraken moeten worden gemaakt over de macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod in de regio Rotterdam. Hierover bent u eerder geïnformeerd (Kamerstuk, 31 524, nr. 180 26 september 2013). Ook moest ROC Zadkine volledige openheid geven over de vertrekregelingen van voormalig bestuurders. De informatie hierover heeft ROC Zadkine aan de Inspectie van het Onderwijs verstrekt. Hieruit blijkt dat voormalig bestuurders geen beëindigingsvergoeding hebben ontvangen en evenmin een verkapte regeling door een vrijblijvende functie bijvoorbeeld bij een dochterbedrijf.

De laatste voorwaarde die ik heb gesteld, betreft de uitvoering van het herstructureringsplan in het afgesproken tijdpad. De Inspectie van het Onderwijs volgt de uitvoering van het plan op de voet. Hiervoor heeft zij in samenspraak met het Ministerie van OCW afspraken met ROC Zadkine gemaakt. De Inspectie bewaakt op basis van een aantal indicatoren de realisatie en voortgang. Er wordt onder meer gekeken naar de ontwikkeling van de deelnemersaantallen, de reductie van het personeel en de reductie van het aantal vierkante meters huisvesting. De uitvoering van het herstructureringsplan verloopt tot nu grotendeels volgens de planning. Er is een aantal kleine wijzigingen opgetreden ten opzichte van het oorspronkelijke plan, maar de financiële positie van ROC Zadkine herstelt zich naar verwachting iets sneller dan volgens de prognoses in het herstructureringsplan.

ROC Zadkine blijft vooralsnog onder aangepast toezicht en de komende periode zullen de Inspectie en het Ministerie van OCW deze instelling blijven volgen. Daarbij zal er bijzondere aandacht zijn voor de uitvoering van het herstructureringsplan. Indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zal ik u nader informeren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker