Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531521 nr. 89

31 521 Taxibeleid

Nr. 89 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2015

Hierbij ontvangt u de vierde voortgangsrapportage over de aanpak van illegaal taxivervoer (ook wel «snorders») ter uitvoering van de door uw Kamer aangenomen motie van de leden Bashir en Elias van 22 november 2012 (Kamerstuk 33 400 XII, nr. 23). In deze motie is verzocht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) prioriteit te laten geven aan de aanpak van illegale straattaxi’s en twee keer per jaar hierover te rapporteren aan de Tweede Kamer.

De cijfers in deze rapportage zijn het resultaat van de ILT-handhaving in de tweede helft van 2014. Resultaten zijn echter niet alleen in cijfers uit te drukken. Ik informeer u daarom ook kwalitatief over de ILT-inzet op dit dossier.

Activiteiten ILT 2e helft 2014

Algemeen

In de aanpak en werkwijze van de ILT is ten opzichte van de vorige rapportage weinig veranderd. Inmiddels hebben de ervaring, resultaten en bevindingen de aanpak gevormd en aangescherpt tot een meer efficiënte en effectieve werkwijze. Zo heeft de ILT wat betreft de inzet van mystery guests inmiddels dusdanig informatie vergaard en ervaring opgedaan dat gesproken kan worden van een tot op zekere hoogte succesvolle aanpak. Hierin wordt nauw samengewerkt met relevante partners als Openbaar Ministerie (OM) en politie.

De aanpak van illegaal taxivervoer gaat wel nog steeds gepaard met een flinke capaciteitsinzet en vraagt om continue aandacht en flexibiliteit. Bovendien ging in de tweede helft van 2014 in toenemende mate aandacht uit naar UberPOP-chauffeurs. Over de specifieke aanpak van deze categorie heeft de Inspecteur-generaal u inmiddels vertrouwelijk geïnformeerd in een besloten gesprek op 9 april 2015.

Resultaten 2e helft 2014

In totaal heeft de ILT in de tweede helft van 2014 11 snorderacties uitgevoerd. Deze waren mede gericht op UberPOP-chauffeurs. Bij deze acties zijn 36 snorders aangehouden. Vijf daarvan betroffen UberPOP-chauffeurs. Allen hebben een proces-verbaal ontvangen. De chauffeurs kunnen een boete van maximaal 4.200 euro krijgen (de hoogte wordt bepaald door het OM) en riskeren een strafblad. Daarnaast ontvangen snorders een last onder dwangsom. Als een snorder opnieuw gepakt wordt bij het verrichten van illegaal taxivervoer, moet hij deze dwangsom van € 10.000,– betalen. Dat is in de rapportageperiode tweemaal gebeurd. Op last van de officier van justitie kan daarnaast de auto in beslag worden genomen. Verder worden uitkeringsinstanties en Belastingdienst geïnformeerd. Zij zijn incidenteel ook zelf aanwezig bij snorderacties. In de tweede helft van 2014 zijn minder snorderacties uitgevoerd dan in de eerste helft van dat jaar. De voorbereiding en uitvoering van acties tegen UberPOP-chauffeurs is arbeidsintensiever en kost meer tijd dan bij «gewone» snorderacties (zie ook de volgende paragraaf).

Naar aanleiding van signalen en meldingen heeft de ILT in deze periode 42 waarschuwingsbrieven verstuurd naar personen die mogelijk illegaal taxivervoer verrichten. Daarvan gingen 32 brieven naar mogelijke UberPOP-chauffeurs.

Aanpak Uber

In de derde rapportage over illegaal taxivervoer1 heb ik u geïnformeerd over de opkomst van UberPOP. Ik heb u gemeld dat hier op grond van de WP2000 sprake is van illegaal taxivervoer en dat de ILT hiertegen zou optreden, in nauwe samenwerking met de politie en het OM. Nadat Uber in juli was gestart met een beperkte pilot van UberPOP werd deze activiteit vanaf oktober breder uitgerold.

De op UberPOP gerichte inzet van de ILT bestaat, gezien de aard van de activiteiten, grotendeels uit werk achter de schermen en vergt een zorgvuldigheid die, mede vanuit het belang van effectieve opsporing, niet altijd direct zichtbaar is. De ILT heeft in de tweede helft van 2014 met name geïnvesteerd in voorbereiding en onderzoek, gericht op een effectieve aanpak van UberPOP. In de eerste maanden van 2015 heeft de ILT inmiddels goede resultaten geboekt in de aanpak van UberPOP-chauffeurs.

Eind 2014 heeft de ILT aan het bedrijf Uber een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van de WP2000. Ik heb u daarover geïnformeerd bij brief van 14 januari 20152. Op grond van aangehouden UberPOP-chauffeurs is deze LOD tegen Uber inmiddels volledig verbeurd en is een nieuwe LOD opgelegd.

Vervolg

De aanpak van illegaal taxivervoer in het algemeen en van UberPOP in het bijzonder blijft ook in 2015 een prioriteit van de ILT. Inmiddels is duidelijk dat gedegen voorbereiding en onderzoek en de nodige praktijkervaring zijn vruchten afwerpt en leidt tot een werkbare en effectieve aanpak. De ILT gaat voort op de ingeslagen weg en blijft met slimme inzet van mensen en middelen en binnen haar (juridische) mogelijkheden toezicht uitoefenen op het illegaal taxivervoer.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Kamerstuk 31 521, nr. 84.

X Noot
2

Kamerstuk 31 521, nr. 84.