31 521 Taxibeleid

Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2014

Hierbij ontvangt u de derde voortgangsrapportage over de aanpak van illegaal taxivervoer (ook wel «snorders») ter uitvoering van de door uw Kamer aangenomen motie van de leden Bashir en Elias van 22 november 2012 (Kamerstuk 33 400 XII, nr. 23). In deze motie is verzocht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) prioriteit te laten geven aan de aanpak van illegale straattaxi’s en twee keer per jaar hierover te rapporteren aan de Tweede Kamer.

Deze derde voortgangsrapportage richt zich met name op de activiteiten en resultaten van de ILT in de eerste helft van 2014. Ik hecht eraan nogmaals te benadrukken dat vaststelling en bestrijding van illegaal vervoer lastig is. De omvang van de problematiek is daardoor niet kwantitatief vast te stellen. Ik kan u daarom geen meetbare «vorderingen» melden. Wel zal ik ingaan op de inzet van de inspectie en een kwalitatief beeld geven van geboekte resultaten.

Activiteiten ILT 1e helft 2014

Algemeen

Snorderinspecties worden in beginsel gepland naar aanleiding van meldingen over snorderactiviteiten. De ILT krijgt met grote regelmaat meldingen over snorderactiviteiten, vanuit eigen waarneming, de legale taxibranche of van andere toezichthouders en instanties zoals politie en gemeenten. Nog steeds komen de meeste klachten en signalen uit Amsterdam en de zuidelijke provincies, daarom voert ILT op die plekken de meeste acties uit.

In gebieden waar al langere tijd sprake is van een georganiseerde, gezamenlijke aanpak zoals de ILT deze inzet, lijkt een daling waarneembaar van het aantal illegale taxiactiviteiten. Ook is er zichtbaar minder overlast van snorders in uitgaansgebieden in de regio’s waar handhavingpartners gezamenlijk acteren. ILT baseert dit op observaties voorafgaand aan een controle en op afname van het aantal meldingen en signalen in bepaalde gebieden. Zo lijkt een dalende trend zichtbaar in het snorderaanbod met name in Maastricht, Roermond en Eindhoven.

Zichtbaarheid

De snorderproblematiek is regelmatig in het nieuws, onder andere vanwege diverse zaken die voor de rechter zijn gebracht. Deze externe zichtbaarheid in combinatie met de informatie-/waarschuwingsbrieven van de ILT en de wetenschap dat de ILT actief is of kan zijn (controledruk) is effectief gebleken. Dit heeft onder andere geleid tot meer aandacht bij bijvoorbeeld andere handhavers en gemeenten en tot meer meldingen en signalen.

Uit de ervaring van de ILT is ook bekend dat het uitblijven van controles opnieuw leidt tot een toename van het aantal snorders. De zichtbaarheid en inzet van de ILT blijft dus nodig om blijvend effect te hebben.

Mystery guest

De methode met gebruik van mystery guests is in de rapportageperiode het meest gebruikt. In de vorige rapportage (Kamerstuk 31 521, nr. 75) meldde ik u dat de ILT op beperkte schaal ervaring had opgedaan met deze methode. ILT verkende daarbij op welke wijze deze aanpak zoveel mogelijk rendement zou opleveren. Inmiddels heeft de ILT in het eerste halfjaar van 2014 dusdanig informatie vergaard en ervaring opgedaan dat gesproken kan worden van een tot op zekere hoogte succesvolle aanpak. Dit komt ook tot uiting in de samenwerking met het Openbaar Ministerie. Met het Landelijk Parket van het OM zijn goede afspraken gemaakt over de inzet van mystery guests en de ILT bespreekt met het OM de aangeleverde processen-verbaal (pv’s). Deze pv’s vormen een goede bewijslast voor rechtszaken en leiden bijna altijd tot een veroordeling.

Internet

In de vorige voortgangsrapportage heb ik u gemeld dat de ILT de mogelijkheden heeft verkend van de aanpak van illegaal taxivervoer dat wordt aangeboden via internet. Uit die verkenning bleek dat het aanpakken van internetaanbod veel tijd kost en weinig resultaat oplevert. Dit komt vooral doordat de bewijslast moeilijk is. In het afgelopen halfjaar heeft de ILT in haar aanpak daarom minder ingezet op internetactiviteiten, temeer daar de mystery guest methode meer vruchten begon af te werpen. Wel neemt de ILT binnengekomen signalen over illegaal aanbod op internet in behandeling en treedt zij op indien mogelijk.

Samenwerking gemeente Amsterdam

De ILT werkt samen met Amsterdam aan een gezamenlijke aanpak waarbij ook politie, OM en uitkeringsinstanties betrokken zijn. Deze aanpak wordt maatwerk, gebaseerd op de werkwijze van de ILT.

De verwachting is dat de gezamenlijke werkwijze begin 2015 wordt geëffectueerd.

Resultaten 1e helft 2014

Snorders krijgen een boete van maximaal € 4.200,–. Daarnaast krijgen betrapte snorders een zogenaamde Last onder Dwangsom (LOD) opgelegd. Als een snorder opnieuw gepakt wordt bij het verrichten van illegaal taxivervoer, moet hij een dwangsom van € 10.000,– betalen. Op last van de Officier van Justitie kan tevens de auto in beslag worden genomen. Verder worden uitkeringsinstanties en Belastingdienst geïnformeerd en zijn zij vaak aanwezig bij snorderacties.

In de eerste helft van 2014 heeft ILT 24 snordercontroles uitgevoerd. Deze vonden plaats in onder andere Amsterdam, Eindhoven en diverse andere steden in Limburg, Brabant en – in iets mindere mate – andere regio’s in het land. Veruit de meeste acties zijn uitgevoerd op basis van vooraf geplande mystery guest-ritten, of specifiek gericht op bekende notoire snorders en/of veelgebruikte, als snorders bekend staande GSM-nummers. Bij de controles zijn 62 processen-verbaal opgelegd en 52 LOD’s. In 9 gevallen werd een eerder opgelegde LOD verbeurd.

Uber

In juli 2014 zag de ILT zich geconfronteerd met een nieuwe variant, de uberPOP-app. Via deze app kunnen reizigers gebruik maken van de diensten van particuliere bestuurders.

Op grond van de relevante regelgeving in de WP2000 beschouwt de ILT deze activiteiten door particuliere bestuurders als illegaal personenvervoer, hier is dus sprake van snorders. ILT handhaaft ook zo en past de voor de aanpak van illegaal taxivervoer gebruikelijke interventiemix toe van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke middelen. Daarbij gebruikt de ILT de diverse methoden die ik in de verschillende voortgangsrapportages inmiddels heb toegelicht. Per situatie en te plannen actie wordt onderzocht wat de meest relevante en effectieve methode of combinatie van methodes is. De ILT werkt hierin nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie.

Inmiddels heeft de ILT kortgeleden tijdens een snordercontrole in Amsterdam poces-verbaal opgemaakt tegen vier UberPOP chauffeurs. De actie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met politie en Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft de hoogte van de boete die elk van de chauffeurs moet betalen vastgesteld op € 1.500,–.

Vervolg

De ILT gaat voort op de ingeslagen weg. Daarbij de kanttekening dat de ILT steeds opnieuw keuzes moet maken en prioriteiten moet stellen ten aanzien van de inzet van de beschikbare capaciteit. Dat gebeurt op basis van risico-analyses en daar waar het meeste rendement wordt verwacht. Ik herhaal dat ook het toezicht op de reguliere taximarkt niet vergeten moet worden. Daarnaast blijft de ILT het komend halfjaar actief in het verder uitrollen van de gezamenlijke, geregisseerde aanpak in Amsterdam.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven