31 521 Taxibeleid

Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2014

Hierbij ontvangt u de tweede voortgangsrapportage over de aanpak van illegaal taxivervoer (in de volksmond «snorders») ter uitvoering van de door uw Kamer aangenomen motie van de leden Bashir en Elias van 22 november 2012 (Kamerstuk 33 400 XII, nr. 23). In deze motie is verzocht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) prioriteit te laten geven aan de aanpak van illegale straattaxi’s en twee keer per jaar hierover te rapporteren aan de Tweede Kamer.

In mijn eerste voortgangsrapportage van 23 september 2013 (Kamerstuk 31 521, nr. 73) heb ik uiteengezet dat de bestrijding van illegaal taxivervoer een belangrijk onderdeel is van het totale toezicht op taxivervoer door de ILT. Ook heb ik daarin aangegeven dat vaststelling en bestrijding van dit vervoer lastig is en dat de omvang van de problematiek van illegale straattaxi’s feitelijk niet is vast te stellen. Ik kan u daarom geen meetbare «vorderingen» melden. In deze voortgangsrapportage informeer ik u over de ILT activiteiten gericht op het terugdringen van zowel het aanbieden als het verrichten van illegaal taxivervoer in de tweede helft van 2013.

Handhavingsactiviteiten en resultaten

Snorderinspecties

Snorderinspecties worden gepland naar aanleiding van meldingen over snorderactiviteiten. Dat kan gaan om eigen waarneming van inspecteurs of meldingen vanuit de legale taxibranche of andere toezichthouders en instanties, zoals politie en gemeenten. De meeste klachten en meldingen komen uit Amsterdam en de zuidelijke provincies, daarom hebben de meeste ILT-controles plaatsgevonden in die regio’s. In toenemende mate worden overigens ook signalen uit andere delen van het land ontvangen.

In de tweede helft van 2013 zijn naar aanleiding van meldingen, na een analyse van de problematiek en de omgeving, diverse snorderinspecties uitgevoerd. Bij dergelijke acties wordt een vermoedelijke snorder gevolgd om zijn illegale activiteiten vast te stellen. Daarvoor is bewijs nodig van een financiële transactie. De bewijsvoering is vaak niet eenvoudig, waardoor illegaal taxivervoer moeilijk vast te stellen is.

Ook bij reguliere taxicontroles zijn enkele malen snorders aangetroffen en geverbaliseerd. In totaal zijn in de tweede helft van 2013 bij de snorderinspecties en reguliere taxicontroles 64 illegale vervoerders geverbaliseerd. Dat betekent dat deze vervoerders een boete krijgen van 4.200 euro. Daarnaast is ook in 37 gevallen een Last onder Dwangsom (LOD) opgelegd van 10.000 euro. Deze wordt verbeurd bij recidive. In de tweede helft van 2013 zijn geen LOD’s verbeurd, aangezien geen recidivisten werden aangetroffen.

De ILT heeft bij de snorderinspecties zoals altijd nauw samengewerkt met de politie. Dit is van belang in verband met de veiligheid van de inspecteurs en ook vanwege de signaalfunctie die uitgaat van een actieve rol van de politie. Bovendien heeft de politie een taak bij aanhoudingen en de eventuele inbeslagname van voertuigen. Daarnaast was er samenwerking met andere handhavingdiensten en relevante ketenpartners (gemeenten, lokale taxibranche). Zo worden uitkeringsinstanties en Belastingdienst geïnformeerd en zijn zij vaak aanwezig bij snorderinspecties. Een aanhouding kan leiden tot een interventie door deze instanties en bijvoorbeeld gevolgen hebben voor een uitkering. Op deze wijze geven betrokken partijen gezamenlijk een sterk signaal af dat illegaal taxivervoer niet wordt getolereerd.

Informatiebrieven

In de tweede helft van 2013 heeft de ILT 43 brieven gestuurd aan vermoedelijke snorders op basis van binnengekomen signalen of eigen bevindingen. Deze informatiebrieven lijken effectief en een preventieve werking te hebben.

Mystery guests

Met het inzetten van mystery guests die een snorder bellen voor een rit is in de tweede helft van 2013 op beperkte schaal ervaring opgedaan. Zonder al teveel prijs te willen geven van de gebruikte methode en de door de inspectie geconstateerde nadelen ervan, blijkt dat deze methode niet zonder meer altijd succesvol is. Zo is onder andere gebleken dat snorders vaak opereren binnen gesloten netwerken waardoor het als buitenstaander lastig is contact te krijgen. Op basis van de opgedane ervaringen heeft de inspectie de aanpak verder geoptimaliseerd om ook in 2014 het middel van mystery guests te blijven inzetten. De inspectie doet dit selectief, daar waar voldoende rendement wordt verwacht.

Internet

In 2013 heeft de inspectie een start gemaakt met het opsporen en aanpakken van aanbieders van illegaal taxivervoer op internet. 2013 stond vooral in het teken van de voorbereiding en het uitwerken van een methodiek van aanpak, om deze in 2014 toe te kunnen passen. Uit de eerste ervaringen in deze periode is gebleken dat de aanpak minder eenvoudig is dan het lijkt. Ook hier moet het aanbod van illegaal vervoer eerst worden vastgesteld, om er tegen te kunnen optreden. De ervaringen van de afgelopen periode hebben daarin een aantal complicaties aan het licht gebracht. De bewijslast blijkt niet eenvoudig.

Ik acht het niet verstandig al te zeer in detail te treden over de toegepaste opsporingsmethode en de daarbij ondervonden complicaties om te voorkomen dat daarmee calculerend en illegaal gedrag in de hand wordt gewerkt. Ik informeer u daarom slechts over de hoofdlijnen van de aanpak van illegaal aanbod via internet.

Als de inspectie mogelijk aanbod van illegaal taxivervoer aantreft op internet doet zij om te beginnen nader onderzoek. Daartoe wordt onder andere informatie ingewonnen bij de RDW, de Kamer van Koophandel en Kiwa. Aan de hand van deze gegevens kan de inspectie vaststellen of inderdaad mogelijk sprake is van aanbod van illegaal taxivervoer.

Als dat zo is, treedt de inspectie in eerste instantie informerend op. Ik heb u daarover eerder geïnformeerd in de eerste voortgangsrapportage en in antwoord op Kamervragen. Aanbieders worden gebeld en, indien mogelijk ook per brief, gewezen op het feit dat zij handelen in strijd met de wet. Tijdens zo’n telefoongesprek maakt de inspectie kenbaar dat de aanbieder, nu hij geïnformeerd is, als recidivist zal worden beschouwd als hij aangetroffen wordt bij een volgende controle. In dat geval worden dan de nodige stappen ondernomen in het kader van de handhaving.

In de tweede helft van 2013 heeft de inspectie 160 gevallen van aanbieders van taxivervoer op internet onderzocht. In 60 gevallen kon op basis van nader onderzoek niet worden vastgesteld dat het aanbod voldeed aan de taxiregelgeving. De inspectie heeft deze aanbieders telefonisch en/of schriftelijk benaderd en geïnformeerd over regels voor taxivervoer en sancties tegen illegaal taxiaanbod. Bij een tweede toetsing bleken 25 aanbieders na het telefoongesprek en/of de brief hun website te hebben aangepast of geheel verwijderd van internet (bijvoorbeeld Marktplaats). In geval van aanpassing werd via de website alleen nog vrijgesteld vervoer conform de WP2000 aangeboden waardoor er geen sprake meer was van overtreding. Tegen de overige 35 aanbieders is een handhavend traject gestart.

In het afgelopen jaar heeft de ILT ook beheerders van websites benaderd en gewezen op het feit dat zij medewerking verlenen aan illegaal aanbod op internet en verzocht voor de vastgestelde gevallen de toegankelijkheid van dergelijke sites of advertenties te blokkeren. Marktplaats heeft zich coöperatief getoond in het tegenhouden of verwijderen van ongewenste advertenties. Dat geldt niet voor alle providers, waaronder buitenlandse providers als bijvoorbeeld Facebook. Vooralsnog blijft de inspectie proberen op vrijwillige basis medewerking te krijgen van de providers. Medewerking afdwingen is in ieder geval niet mogelijk voor buitenlandse providers en alleen in uiterste en zwaarwegende gevallen een eventuele optie als het gaat om binnenlandse providers.

Tot slot

De inspectie zet zich ook in 2014 volledig in om binnen haar mogelijkheden en in nauwe samenwerking met andere partners terugdringing van illegaal taxivervoer te bewerkstelligen. De inspectie neemt alle signalen serieus en blijft alert op nieuwe ontwikkelingen en/of verschuivingen van de taxiproblematiek in de diverse steden en regio’s. In de eerste helft van 2014 is een flink aantal snorderinspecties gepland, in plaatsen door het hele land. Slimmere analyses van en beter inzicht in de modus operandi van de snorders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar al tot goede resultaten geleid. In mijn derde voortgangsrapportage, eind september 2014, zal ik u nader informeren over de resultaten van deze acties.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven