Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031511 nr. 36

31 511 Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 5 november 2019

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 18 september 2019 inzake de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW (Kamerstuk 31 511, nr. 35).

De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 4 november 2019. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Tellegen

Adjunct-griffier van de commissie, La Rocca

1

Kunt u een tabel naar de Kamer sturen van de nettomediareserve van de afgelopen 15 jaar?

De nettomediareserve (liquiditeitsstand van de algemene media reserve) van de afgelopen 15 jaar is:

Bedragen x EUR 1.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Liquiditeitsstand

56.358

35.725

22.716

16.156

39.095

40.912

35.512

44.756

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 
 

47.714

40.582

271.134

150.751

101.948

71.659

3.654

 

2

Kunt u in een tabel aan de Kamer kenbaar maken wat de netto-investeringen en -ombuigingen (inclusief prijsbijstellingen e.d.) zijn vanaf 2008 op de landelijke publieke omroep? Wat zou de totaalomvang van de begroting van de landelijke publieke omroep in 2020 zijn zonder alle bezuinigingen sinds 2008?

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de totaalomvang van de financiële bijdrage vanuit de mediabegroting aan de landelijke publieke omroep. De tabel is als volgt opgebouwd. De tabel start met de bijdrage die gedurende 2008–2018 op basis van de mediabegroting is toegekend aan de landelijke publieke omroep. Vervolgens geeft de tabel de taakstellingen en ZBO-kortingen weer die in het kader van Balkenende IV, Rutte I en II zijn toegepast. Deze reducties zijn gecorrigeerd met de consumentenprijsindex, zodat rekening wordt gehouden met prijsbijstelling. De optelsom van de werkelijke bijdrage en de geïndexeerde taakstellingen en ZBO-kortingen geeft een indicatie van de totaalomvang van de financiële bijdrage aan de landelijke publieke omroep als er geen sprake zou zijn geweest van taakstellingen en ZBO-kortingen. De tabel laat zien dat de totaalomvang in 2.018 EUR 966,4 mln zou bedragen. Wanneer dit bedrag vervolgens wordt gecorrigeerd voor prijsbijstelling gedurende 2019 en 2020, dan resulteert dit in een bedrag van EUR 1.004,4 mln in 2020.

Bedragen x EUR 1 mln.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Werkelijke bijdrage landelijke publieke omroep

736,5

761,7

789,0

778,8

777,0

790,4

755,3

789,8

799,1

786,0

804,1

Geïndexeerde ZBO-korting Balkenende IV (cumulatief)

0,4

0,4

0,9

1,7

1,8

1,8

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

Geïndexeerde taakstelling Rutte I inclusief ZBO-korting (cumulatief)

       

15,8

20,5

74,2

137,3

139,0

139,8

141,8

Geïndexeerde taakstelling Rutte II inclusief ZBO-korting (cumulatief)

               

0,2

18,2

18,5

Bijdrage inclusief taakstelling en ZBO-kortingen

736,9

762,1

789,8

780,6

794,6

812,7

831,3

929,0

940,1

945,9

966,4

3

Waarom is een toegezegde brief over distributie-/streamingheffingen nog niet naar de Kamer gestuurd?

Tijdens het AO Cultuur1 van 27 juni jl. heeft de Minister van OCW aan de Tweede Kamer toegezegd dat de Kamer na de zomer de bovengenoemde brief zal ontvangen. Vanwege interdepartementaal overleg en afstemming is dit niet eerder gelukt.

4

Hoeveel zou een heffing van 5% op de Nederlandse omzet van buitenlandse streamingaanbieders opleveren?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende typen aanbieders/exploitanten. Zo zijn er bioscopen, omroepen, kabelaars, telecombedrijven, video on demand diensten en videoplatformdiensten. Met streamingdiensten worden doorgaans bedoeld video on demand diensten en videoplatformdiensten. Wij beschikken op dit moment niet over de omzetcijfers van de buitenlandse streamingaanbieders.

5

Welk beleid is er op het gebied van het toekomstbestendig maken van de publieke omroep?

Het kabinetsbeleid op het gebied van het toekomstbestendig maken van de publieke omroep is geschetst in de visiebrief2 die op 14 juni jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd.

6

Welk beleid is er met betrekking tot het maken van onlinecontent door de publieke omroep?

Het voorgenomen beleid met betrekking tot het maken van online content is in de visiebrief3 aan de Tweede Kamer aan bod gekomen. Daarin is geschetst dat maatwerk en speelruimte nodig zijn om actief te zijn op verschillende kanalen en platforms om de verschillende doelgroepen te kunnen bereiken. Dat kunnen eigen kanalen en platforms zijn, maar ook kanalen en platforms van derden.

Daarnaast staat in het concessiebeleidsplan4 van de NPO het huidige onlinebeleid van de publieke omroep beschreven.


X Noot
1

Kamerstuk 32 820, nr. 316.

X Noot
2

Kamerstuk 32 827, nr. 157.

X Noot
3

Kamerstuk 32 827, nr. 157.

X Noot
4

Zie voor het concessiebeleidsplan 2016–2020: https://over.npo.nl/download/nl/35