31 510 Energierapport

Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2016

Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Energieagenda toe1. Met deze agenda beoogt het kabinet een helder en ambitieus perspectief te schetsen voor de transitie naar een betrouwbare, betaalbare, veilige en CO2-arme energievoorziening.

De hoofdlijnen van het energiebeleid zijn opgenomen in het Energierapport. Deze hoofdlijnen zijn bediscussieerd in de Energiedialoog en zijn nader uitgewerkt in deze Energieagenda. Hiermee wordt invulling gegeven aan mijn toezegging in de brief over het Energierapport van 18 januari 2016 (Kamerstuk 31 510, nr. 50). In de bijlage van de Energieagenda is opgenomen aan welke andere toezeggingen en moties invulling wordt gegeven met de Energieagenda.

Als bijlage is verder het advies van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) «Oppakken en doorpakken, Durven kiezen voor energie-innovatie» bijgevoegd2. Het advies is gebruikt bij de totstandkoming van de Energieagenda.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven